İçişleri Bakanlığı, 40 adet uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 40 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05...

İçişleri Bakanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 40 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS73) puanı 70 ve üzeri olanlar arasından giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacak.

 

Duyuru metni şekilde:

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 40 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrolarına 01-04 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)       bendinde sayılan genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP73 puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (160 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır),

 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2015 yılı İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı “İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 12 - 16 Ekim 2015 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2- Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara bir defaya mahsus olmak üzere 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Formunda değişiklik yapan adayların tekrardan “ Başvuru Formunu Onayla” butonuna basarak İş Talep Formu’ un çıktısını alması gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, sorumluluk adaya aittir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

6- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 19 Ekim 2015 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

7- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 19-21 OEkim 2015 tarihleri arasında ilgili sınav komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.21 ekim 2015 tarihi saat 17:30 dan sonra Bakanlığın evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

8- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilecek kararlar kesindir.

9- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının 4 katı 160 adaya ait kesin sonuç listesi 27 Ekim 2015 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

10- Adaylar, Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak, 09-13 Kasım 2015 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca Sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir.

12- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

 

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığın doğu ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.

13 Ekim 2015 Kocaeli- Gündem


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR