Enerji Verimliliği sempozyumu düzenlendi

Ana teması Enerji Verimliliği ve Kalitesi olarak belirlenen ve enerjinin etkin, verimli kullanılmasını amaçlayan "6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Semp...

BÜYÜT

Ana teması Enerji Verimliliği ve Kalitesi olarak belirlenen ve enerjinin etkin, verimli kullanılmasını amaçlayan "6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi"‘ ne 1000‘e yakın kişi katıldı.

Sempozyum boyunca gerçekleşen 20 oturumda enerji verimliliği, enerji kalitesi ve uygulamaları üzerine 80 adet Akademik ve Sanayi bildirisi sunumu ile "Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Teşvikler" , "Lisanssız Enerji Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Yasal Düzenlemeler" ve "Enerji Ekonomi- Ekoloji Politikaları ve Karar Destek Sistemleri" konulu 3 ayrı panel programlandı.

Sempozyum çalışmaları açılış töreni ile başladı. EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fidan, açılış konuşmasında etkinliğin amacı ve programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi açılış töreninde; Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fidan açılış konuşmasında Enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda sempozyumun ülkemize ve insanımıza önemli katkıları olacağını belirtti. Mehmet Fidan konuşmasına şöyle devam etti:

Giderek artan nüfus, azalan enerji kaynaklarına karşın kapitalizmin insanlığa dayattığı tüketim alışkanlıkları yer kürede kirliliği artırırken iklim dengesini bozarak yaşamı zorlaştırıyor. Bilim insanlarının tüm uyarılarına karşılık yaşamın sürdürülebilir olanakları azalıyor. İnsanlığın bu yüzyılda ulaştığı bilimsel ve teknolojik gelişim seviyesi, kapitalist üretim ve tüketim çılgınlığı ile insanlığın refahını sağlamaktan çok sonunu hazırlama evresini işaret ediyor. Bu nedenledir ki dünya enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, çevreye olan zararlı etkisinin asgari seviyeye indirilmesi için son dönemece girilmek üzeredir. Dolayısıyla yer küre doğal kaynaklarının verimli kullanılması insanlığın geleceği açısından stratejik öneme sahiptir.

Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı artık bilinmektedir. Yaşanan çevre felaketleri insan ve canlı yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. İnsanlık sanayi devriminden bu yana elde ettiği ekonomik kazanımların çok daha fazlasını iklim değişikliği ile yaşanan tahribatı onarmak için harcama durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Fosil esaslı geleneksel enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevreye olumsuz etkileri insanlığın önünde ciddi bir sorun olarak durmaktadır. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerinin düşmesi ve bu alandaki çalışmaların hızlanması bir fırsat ve umut olarak önümüzde durmaktadır.

Buna karşın tüketimi sorgulamak, üretim teknolojilerini geliştirmek ve verimliliği eksen alan bir politikayı yaşamın merkezine oturtmak gerektiği açıktır. Hal böyle iken "enerji ihtiyacımız var" veya "karanlıkta kalacağız" söylemiyle yeni ve plansız yatırımlar yapmak sorunu günübirlik çözüm mantığına indirgemekten başka bir sonuç doğurmazken, gelecek açısından yeni ve çözümü ağır koşulları dayatmaktadır.

Ülkemizde yapılan araştırmalar, binalarda ve enerjinin yoğun kullanıldığı sanayide %25-30‘lara varan enerji tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koymakta, geçmiş yıllarda gelişmişlik göstergesi sayılan, "kişi başına tüketilen enerji miktarı" yerine, enerjinin verimli kullanıldığının bir göstergesi olan "Enerji Yoğunluğu" (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarı) en önemli gösterge olmuştur. OECD ülkeleri ortalaması 0,19 iken ülkemizde bu miktar yaklaşık iki kat fazla olup, bu da, enerjiyi bu ülkelere göre %100 israf ettiğimizi, 2 kat daha verimsiz kullandığımızı ifade etmektedir.

Diğer yandan teknolojinin baş döndürücü hızı ve yarı iletken teknolojisinde yaşanan gelişmeler bir yandan enerji kalitesini olumsuz etkilerken diğer yandan kaliteli enerjiye olan gereksinimi artırmıştır. Ülkemiz elektrik enerjisindeki kesinti ve kalite sorunu bir yandan üretimde aksamaya neden olurken, diğer yandan üretimde ham madde kullanımına olumsuz yansımakta, sonuçta ekonomiye üretim kayıpları olarak doğrudan ve dolaylı kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. En son 31 Mart 2015 tarihinde Ülkemizde 79 ilde yaşanan ve tüm sistemin çöktüğü Elektrik kesintisinin 1 saatlik maliyetinin 100 Milyon Dolar, toplamda kesinti süresince maliyetin 650 Milyon Dolar olduğu açıklanmıştır.

Her ne kadar kesintilerin bir kısmı kedilerden kaynaklansa da,

Bölgemizdeki Dağıtım Şirketinin en üst düzey yetkilileri buradayken, kendilerinden Pazar günü yapılacak Genel Seçimlerde Kedilerin Trafo Merkezlerine girmemesi konusunda gerekli önlemleri almalarını şimdiden hepiniz adına istiyorum.

2005 yılında 1.sini gerçekleştirdiğimiz Sempozyumda Ekip arkadaşlarımızla bir hayalimiz vardı. Ülkemizde Enerjiyi Verimli kullanıp, Yurtdışına ödediğimiz Milyarlarca Dolar kaynağımızı tasarruf etmek ve bu kaynağı Ülkemiz İnsanının yararına kullanmak. Aradan geçen 10 yıl içerisinde her platformda her etkinlikte bu söylemimizi yüksek sesle dillendirdik. Bazen Terörist ilan edildik, bazen kulak arkası edildik. Yılmadan yorulmadan madem büyüklere anlatamadık dedik, çocuklara anlatmaya çalıştık. Gördük ki çocuklarımız düzenlediğimiz Resim, Öykü yarışmalarında bu konuda biz büyüklerden daha duyarlılar.

Sesimiz sonunda Ülkeyi yöneten iktidar tarafından da duyuldu. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda bir dizi yasal düzenlemeler yapıldı. Yeterli mi! Maalesef yetersiz. Biz daha gür bağırarak bu konudaki ısrarcılığımızı, kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Sempozyum ve Sergi; enerjinin etkin / verimli kullanılması, "insan-doğa-çevre-kapasite-gelecek" dengesinin korunması, toplumsal yaşam kalitesinin desteklenmesi, güvenilebilir  enerji sistemi oluşturulması ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın öne çıkarılmasına yönelik bir tartışmayı ve bu tartışmanın oluşturacağı bir "farkındalığı" amaçlamaktadır.

TMMOB ve bağlı Odalarımız, üniversiteler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile teknoloji üreticilerinin buluşacağı bu sempozyum ve sergide katılımcılar, çok değerli bilgi ve kazanımlar elde edecektir. Ayrıca elde edilen sonuçlar bilgi ve gereği için ilgililere ve yetkililere iletilecektir.

 "Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi‘nde elde edilecek birikimlerin,  ülkemize ve insanımıza önemli katkıları olacağını umuyor ve sizi de bu umuda ortak olmaya çağırıyoruz.

Konuşmasına Gezi Direnişi ve metal işçilerinin mücadelesinin selamlayarak başlayan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise 31 Mart 2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintisine değinerek, AKP iktidarının enerji politikalarını eleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`a Soma`da yaşanan madenci katliamının ardından yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanıltması nedeniyle verilen 6 aylık meslekten men cezası ve bu cezaya ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı hakkında bilgi veren Yeşil, yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edildiğini açıkladı. Elbette mahkeme kararlarının uygulanacağını belirten Hüseyin Yeşil, kendilerinin de yargı kararlarının uygulanmasını beklediklerinin altını çizdi. Yeşil, AKP Hükümeti`nin çıkardığı enerjiye ilişkin düzenlemeler arasında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ilgili yasaları desteklediklerini anımsatırken, ancak burada da "bir arpa boyu yol alınamadığını" söyledi. Hüseyin Yeşil, genel seçimlerde enerji alanında özelleştirme ve nükleer santralları savunan partilere oy verilmemesi çağrısı yaptı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Usta da, metal direnişini selamladığı konuşmasında, enerji verimliliğinin önemi üzerinde durdu. Usta, AKP iktidarın yürüttüğü "Enerji Hanım" adıyla duyurulan kampanyayı "cinsiyetçi" olması nedeniyle eleştirdi. Enerji alanında kayıp ve kaçak bedelleri üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Neriman Usta, bir halkın hırsız olarak gösterilerek haksız tahsilat yapıldığını söyledi. 

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Yalçın da üniversitede yürütülen çalışmalar ve enerji verimliliği ile ilgili bilgi verdi.

SEDAŞ İcra Komitesi Başkanı Bekir Sami Güven ise enerji alanındaki uygulamalara değinirken, enerji tüketimindeki doğalgazın payının azaltılması gerektiğini belirtti. Kaynak çeşitliliği üzerinde duran Güven, arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sempozyum, açılış konuşmaları ve sergi açılışının ardından "Enerji Verimliliği Üzerine Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Teşvikler" konulu panel ile devam etti. Ardından iki ayrı salonda paralel sanayi oturumları düzenlenirken, Akademik Salon`da da akademik bildiri sunumlarına geçildi.

Sempozyumun ikinci gününde ise " Lisanssız Enerji Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Yasal Düzenlemeler " başlıklı bir panel daha düzenlendi. Diğer iki salonda ise yine paralel programlar kapsamında sanayi oturumları düzenlendi. Salon 1`de "Verimli Elektrik Motorları ve Sürücü Teknolojileri" ve "Akıllı Bina Teknolojileri ve Enerji Verimliliği" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Salon 2`de "Yeni Nesil Verimli Jeneratörler", "Yeni Nesil Verimli Türbin Teknolojileri", "Enerji Kalitesi Analizi ve İzleme Cihazları Teknolojileri Uygulamaları" ile "Tüketici Cihazlarında Son Teknolojiler ve Enerji Verimliliği" olmak üzere 4 ayrı konu sanayi oturumlarında masaya yatırıldı. İkinci gün programında Akademik Salon, sabahtan itibaren akademik oturumlarda bildiri sunumlarına ayrıldı. Bu oturumlarda toplam 18 bildiri sunuldu.

Sempozyumun son gün çalışmaları, öğle saatlerine kadar süren etkinliklerle tamamlandı. Büyük Salon`da üçüncü panel programında  "Enerji Ekonomi-Ekoloji Politikaları ve Karar Destek Sistemleri" konusu ele alındı. Salon 1`de "Enerji Verimliliği Projeleri Örnek Uygulamaları" ile "Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler" başlıklı sanayi oturumları düzenlendi. Salon 2`deki akademik oturumlarda "Asansörlerde Enerji Verimliliği" ve "Kompresörlerde/Pompalarda Enerji Verimliliği" başlıkları altında bilgiler, çalışmalar ve değerlendirmeler izleyicilere sunuldu. Akademik Salon ise 7. Akademik oturum kapsamında 5 bildiri sunumunu ağırladı.

09 Haziran 2015 Kocaeli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR