Başbakan Erdoğan’ı “fezleke” konusunda destekliyorum

MAKALEYİ DİNLE

Sürekli eleştiriyoruz, haklı olduğu konuda da hakkını teslim edelim.
Başbakan Erdoğan’ı, “PKK milletvekilleri hakkında düzenlenen fezleke” konusunda destekliyorum.
BDP’li milletvekillerine “PKK milletvekilleri” diyorum, çünkü kendileri de “PKK’nın birer temsilcisi” olduklarını artık gizlemiyorlar.
Erdoğan’ın tutumuna sadece MHP destek çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Gül ve CHP ise karşı…
Ben, neden destekliyorum?
Neden PKK milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı?
Suç işleyen diğer milletvekillerinin durumuna nasıl bakılmalı?
Kestirmeden yazayım:
“Yasama” göreviyle Meclis’te bulunan milletvekillerin…
Kendilerini “ayrıcalıklı” konumda tutmaları…
Kendilerini “dokunulmaz” kılmaları…
Demokrasinin özüne aykırıdır.
Yasa çıkarıp, başkalarını içeri atacaksın…
Ama aynı suçu kendin işleyince, sana kimse dokunamayacak.
Olmaz böyle şey!
Millet için “suç” olan, vekil için de “suç” olmalı!
Bir suçu işleyen…
Vatandaş ise cezaevine tıkılıyor…
Milletvekili ise Meclis’te keyf çatıyor.
Böyle demokrasi olur mu?
Böyle demokrasiye, “demokrasi” denir mi?
Ama biz, “demokrasi”, hatta “ileri demokrasi” deyip, kendi kendimizi avutuyoruz.
********
“Vatanı bölmek” ve “devleti yıkmak” istemek…
Bu konuda örgüt kurmak…
Kurulan örgütle işbirliği yapmak…
Suç mu? Suç…
Bu suçu işleyenler, tutuklanıp cezaevine konmuyor mu?
Konuyor…
O halde neden milletvekillerin böyle bir “suç işleme özgürlüğü” olsun!
“Vatan hainliği yapmak”, milletvekillerine serbest mi?
Böyle bir yasa mı var?
Bana, vatan hainlerine meclisinde yer veren bir tane ülke gösterin.
Arayın, dünyada bizim gibi “demokrasi budalası” bir ülke bulamazsınız.
Aslında, Meclis’teki PKK’lıların dokunulmazlıklarının kaldırılmasında geç bile kalındı.
Bu ülkeyi bölmek için her türlü kötülüğü yapan bu kişiler, kendilerine “tolerans” gösterilmesini istiyorlar.
Yok öyle şey!
Başbakan Erdoğan ve kendisine destek çıkan MHP, haklı…
Nasıl dağdaki, kentteki PKK’lılar cezasını görüyorsa…
TBMM’deki PKK’lılar da yargılanıp cezalandırılmalı!
Bazı milletvekilleri, henüz suçu kesinleşmediği halde nasıl cezaevinde tutuluyorsa…
PKK’lılarla kucaklaşan ve her fırsatta PKK ve terörü öven milletvekillerin Meclis’te işi ne?
*******
Sadece ülkeyi bölmek isteyenlerin dokunulmazlığı mı kalkmalı?
“Kürsü” hariç, tüm dokunulmazlıklar kalksın!
Suçlunun ve milletvekili olarak suç işleyenin Meclis’te işi ne?
Milletvekilleriyle ilgili yüzlerce suç dosyası bekliyor.
Yasa gereği, fezlekesi olan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargıç önüne çıkarılmaları gerekiyor.
Bu yasayı daha önceki dönemlerde kendileri çıkarmışlar, ama uygulamıyorlar.
Dokunulmazlıklarını kaldırmıyorlar…
Kendilerine dokundurmuyorlar, millete dokunmaya devam ediyorlar.
Kendi çıkardıkları yasaya kendileri uymuyorlar, milletin uymasını bekliyorlar.
Şu garipliğe bakın!
Milletvekillerin dosyalarında ne gibi “suçlar” var diyeceksiniz.
Yazayım…
*İha¬le¬ye fe¬sat ka¬rış¬tır¬mak…
*Zim¬met.
*Yol¬suz¬luk.
*Ka¬mu ta¬şı¬ma bi¬let¬le¬rin¬de kal¬pa¬zan¬lık.
*Res¬mi ev¬rak ve ka¬yıt¬lar¬da sah¬te¬ci¬lik…
*Suç iş¬le¬mek için örgüt kurmak.
*Hiz¬met ne¬de¬ni ile gü¬ve¬ni kö¬tü¬ye kul¬lan¬ma.
*Gö¬rev¬de key¬fi dav¬ran¬ma.
*İh¬ti¬lasen ni¬te¬lik¬li zim¬met. (Ce¬za¬sı zim¬met su¬çun¬dan da¬ha ağır¬dır.)
*4208 sa¬yı¬lı Ka¬ra¬pa¬ra¬nın Ak¬lan¬ma¬sı¬na Da¬ir Ka¬nu¬na mu¬ha¬le¬fet.
*Su¬çu ve suç¬lu¬yu öv¬mek…
*Hal¬kı kin ve düş¬man¬lı¬ğa tah¬rik et¬mek…
*Yet¬ki¬li ol¬ma¬dı¬ğı bir iş için ya¬rar sağ¬la¬mak.
*İş¬ye¬ri¬nin mev¬zu¬ata ay¬kı¬rı fa¬ali¬yet gös¬ter¬me¬si¬ne göz yum¬mak su¬re¬tiy¬le ça¬lı¬şan¬la¬rı¬nın ölüm¬cül “s¬li¬ko¬zi-s” has¬ta¬lı¬ğı¬na ya¬ka¬lan¬ma¬sı¬na se¬be¬bi¬yet ver¬mek. (Kot ku¬maş¬la¬rı¬nın kum püs¬kür¬tü¬le¬rek be¬yaz¬la¬tıl¬ma¬sı sı¬ra¬sın¬da ge¬re¬ken ön¬lem¬le¬ri al¬ma¬mak…)
*Kor¬ku, kay¬gı ve¬ya pa¬nik ya¬ra¬ta¬bi¬le¬cek tarz¬da si¬lah¬la ateş et¬mek.
*Zin¬cir¬le¬me şe¬kil¬de gö¬re¬vi kö¬tü¬ye kul¬lan¬mak.
*So¬ruş¬tur¬ma¬nın giz¬li¬li¬ği¬ni ih¬lal, adil yar¬gı gö¬re¬vi¬ni ya¬pa¬nı et¬ki¬le¬mek…
*Bi¬yo¬gü¬ven¬lik Ya¬sa¬sı¬’na mu¬ha¬le¬fet. (GDO¬’lu ürün¬le¬ri it¬hal, üret¬me ve¬ya çev¬re¬ye bı¬rak¬ma)
*Ka¬çak¬çı¬lık¬la Mü¬ca¬de¬le Ka¬nu¬nu¬’na mu¬ha¬le¬fet.
*İmar Ya¬sa¬sı¬’na mu¬ha¬le¬fet… (Na¬zım imar plan de¬ği¬şik¬li¬ği¬ni ya¬sa ve usu¬le ay¬kı¬rı ola¬rak yap¬mak)
*Se¬çim Ka¬nu¬nu¬’na mu¬ha¬le¬fet.
*Ya¬yın yo¬lu ile Cum¬hur¬baş¬ka¬nı¬’na ha¬ka¬ret.
*Ko¬ope¬ra¬tif¬ler Ka¬nu¬nu¬’na mu¬ha¬le¬fet.
*Ku¬rul ha¬lin¬de ça¬lı¬şan ka¬mu gö¬rev¬li¬le¬ri¬ne, gö¬re¬vin¬den do¬la¬yı ha¬ka¬ret.
*Türk Ti¬ca¬ret Ka¬nu¬nu hük¬mün¬ce usu¬lü¬ne uy¬gun def¬ter tut¬ma¬mak…
*Kar¬şı¬lık¬sız çek ke¬şi¬de et¬mek.
*Ka¬mu ku¬rum ve ku¬ru¬luş¬la¬rı¬nın araç ola¬rak kul¬la¬nıl¬ma¬sı su¬re¬tiy¬le do¬lan¬dı¬rı¬cı¬lık yap¬mak.
*Be¬le¬di¬ye Ge¬lir¬le¬ri Ka¬nu¬nu¬’na Mu¬ha¬le¬fet…
*Ka¬nu¬na ay¬kı¬rı dü¬zen¬le¬nen top¬lan¬tı¬ya ka¬tıl¬mak…
*Ta¬bi¬at Var¬lık¬la¬rı¬nı Ko¬ru¬ma Ka¬nu¬nu ve İmar Ka¬nu¬nu¬’na mu¬ha¬le¬fet.
*Kas¬ten adam ya¬ra¬la¬mak…
*Si¬ya¬si par¬ti¬ler ve¬ya mes¬lek ku¬ru¬luş¬la¬rı¬nın kul¬la¬nı¬mın¬da olan bi¬na, te¬sis ve¬ya eş¬ya¬ya za¬rar ver¬me su-çu¬na az¬met¬tir¬mek.
*Ka¬nu¬na ay¬kı¬rı top¬lan¬tı ve gös¬te¬ri yü¬rü¬yüş¬le¬ri dü¬zen¬le¬mek, yö¬net¬mek ve bun¬la¬rın ha¬re¬ket¬le¬ri¬ne ka¬tıl-mak…
*Dev¬let alım-sa¬tı¬mı¬na fe¬sat ka¬rış¬tır¬ma¬ya te¬şeb¬büs et¬mek.
*Te¬rör ör¬gü¬tü pro¬pa¬gan¬da¬sı yap¬mak…
*Özel ha¬ya¬ta iliş¬kin gö¬rün¬tü ve ses¬le¬ri if¬şa et¬mek…
*Cin¬sel ta¬ciz, ya¬zı¬lı ve gö¬rün¬tü¬lü bir ile¬ti ile ha¬ka¬ret et¬mek.
********
Liste uzayıp gidiyor, ama belli başlıları bunlar.
Görüyoruz…
Duyuyoruz…
Okuyoruz…
Suç işleyenler…
Garibansa, cezaevine giriyor.
Hali vakti yerindeyse…
Ya yurt dışına kaçıyor…
Ya da kendini milletvekili seçtirip Meclis’e kapağı atıyor.
Bu konuda “kamu vicdanı” yaralı…
Kanunlar, herkese eşit uygulanmalı.
“Millet”e ayrı, “vekil”e ayrı değil.
Bir suçtan dolayı millet cezaevine giriyorsa, vekil de girmeli.
Bu nedenledir ki…
“Kürsü” hariç, tüm dokunulmazlıklar kalkmalı.
Sadece PKK milletvekillerinin dokunulmazlığının kalkması yetmez.
Başbakan Erdoğan’ın PKK’lılarla ilgili kararını destekliyoruz.
Gerisi de gelmeli!

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR