Emlak vergisini kimler ödemeyecek?

MAKALEYİ DİNLE

 

Bilindiği üzere Mart – Mayıs aylarında Belediyelere emlak vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak bazı şartları taşıyanların Emlak Vergisi ödememe hakları bu yılda devam etmektedir.

 

KİMLER BU HAKTAN YARARLANACAK?

 

Bi­na ver­gi­si avan­ta­jın­dan;
- Ge­li­ri sa­de­ce ka­nun­la ku­ru­lan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan, al­dık­la­rı emek­li ay­lığın­dan iba­ret olan­lar ile bun­la­rın dul ve ye­tim­le­ri,
- Hiç bir ge­li­ri ol­ma­yan ev ha­nım­la­rı ve iş­siz­ler,
- Ga­zi­ler ile şe­hit­le­rin dul ve ye­tim­le­ri,
- En­gel­li­ler ya­rar­la­na­bi­li­yor­lar.
Bu­na gö­re, “b­rüt ala­nı 200 m2’yi aş­ma­yan, tek ko­nut­la­rı içi­n” em­lak ver­gi­si öden­mi­yor. An­cak bir­den faz­la evi olan­lar, tüm ko­nut­la­rı için em­lak ver­gi­si ödü­yor­lar. Emek­li, iş­siz ve ev ha­nım­la­rı­nın, “sı­fır oran­lı­” em­lak ver­gi­si avan­ta­jın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için, “baş­ka ge­lir­le­ri­nin ol­ma­ma­sı ge­re­k”. Bun­la­rın, 26 bin li­ra­yı aş­ma­yan fa­iz, re­po, fon, kâr pa­yı ve te­met­tü gi­bi, men­kul ser­ma­ye ira­dı ge­lir­le­ri, sı­fır oran­lı em­lak ver­gi­si­ne en­gel de­ğil. En­gel­li­ler için ise ge­lir yö­nün­den bir kı­sıt­la­ma yok.

BİZ­ZAT OTUR­MA ŞAR­TI YOK

Sı­fır oran­lı ver­gi uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak için tek ko­nut­ta “biz­zat otur­ma şar­tı yo­k”. Sa­hip ol­du­ğu tek ko­nu­tu ki­ra­ya ve­rip baş­ka bir ko­nut­ta ki­ra­da otu­ran­lar da şart­la­rı ta­şı­ma­la­rı ha­lin­de uy­gu­la­ma­dan ya­rar­la­na­bi­li­yor. An­cak, be­lir­li za­man­lar­da din­len­me ama­cıy­la kul­la­nı­lan yaz­lık, dağ ve bağ evi gi­bi yer­ler için sı­fır oran­lı ver­gi söz ko­nu­su de­ğil. Bu­ra­da sü­rek­li otur­ma şar­tı ara­nı­yor.

GE­LİR GE­TİR­ME­YEN AR­SA VE­YA İŞ YE­Rİ

Mü­kel­le­fin tek ko­nu­tu dı­şın­da ge­lir ge­tir­me­yen ar­sa, ara­zi ve iş ye­ri­ne sa­hip ol­ma­sı du­ru­mun­da, tek ko­nut için sı­fır oran­lı ver­gi uy­gu­la­nı­yor.

 

HİS­SE­Lİ EV­LER

Brüt 200 m2’yi geç­me­yen tek ko­nu­ta his­se ile sa­hip olun­ma­sı ha­lin­de, sı­fır oran­lı ver­gi, “his­se­ye isa­bet eden kıs­ma­” uy­gu­la­nı­yor. Bir­den faz­la his­se­ye sa­hip olun­ma­sı ha­lin­de sı­fır oran­lı ver­gi uy­gu­lan­mı­yor.

 

EMEK­Lİ EŞ­LER

Eş­ler­den her iki­si de ka­nun­la ku­ru­lan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan emek­li ay­lı­ğı alı­yor­sa ve bu emek­li ay­lık­la­rı dı­şın­da baş­ka ge­lir­le­ri yoksa or­tak ola­rak sa­hip ol­duk­la­rı tek ko­nut­la­rı için ve­ya ay­nı ni­te­lik­te­ki bi­rer ev­le­ri için sı­fır oran­lı bi­na ver­gi­sin­den fay­da­la­na­bi­lir­ler.

 

VER­Gİ­LER İA­DE ALI­NA­Bİ­LİR

Ba­zı be­le­di­ye­ler, sı­fır oran­lı em­lak ver­gi­si uy­gu­la­ma­sı­nın şart­la­rı­nı ta­şı­sa­lar da­hi mü­kel­lef­ler­den em­lak ver­gi­si al­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Bu du­rum­da olan­la­rın, geç­miş­te öde­dik­le­ri “ver­gi­le­ri ia­de al­ma imkânları” var. Sı­fır oran­lı em­lak ver­gi­sin­den ya­rar­la­na­bi­le­cek olan­la­rın, il­gi­li be­le­di­ye­den ala­cak­la­rı bir for­mu dol­du­rup, be­le­di­ye­ye ver­me­le­ri ge­re­ki­yor. Da­ha son­ra da il­gi­li be­le­di­ye­den “dü­zelt­me yo­luy­la 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıl­la­rı­na ait öde­dik­le­ri em­lak ver­gi­si­nin ia­de­si­ni ta­lep et­me­le­ri­” ge­re­ki­yor.
Be­le­di­ye­ler, bu ia­de­le­ri yap­mak zo­run­da.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fikret Gökmen - Mesaj Gönder


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR