Vali Memduh Oğuz, yine ortalığı karıştırdı

MAKALEYİ DİNLE

Kocaeli’nin eski valisi Memduh Oğuz bu işi iyi biliyor…
“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” kuralını iyi işletiyor.
Halen Isparta’da görev yapıyor, ama hemen hemen her ay ulusal medyaya haber oluyor.
Köşe yazarlarının sütunlarına giriyor.
Memduh Bey’in en son vukuatı, özel uçakla Isparta’dan Kayseri’ye güzellik salonu açılışına gitmesi oldu.
Tüm gazeteler haber yaptı.
Önemli köşe yazarları kendisini eleştirdi.
Memduh Oğuz, oralı değil.
Cin gibi… Yaptığı hareketin haber olacağını biliyor ve yapıyor.
Soranlara, “Bir valinin özel uçak kullanması büyütülecek bir olay değil, her valinin bir özel uçağı olmalı” diye cevap veriyor.
Vali Oğuz, önümüzdeki yerel seçimlerde AKP’den Isparta Belediye Başkanlığı’na aday…
Kendisine sorulduğunda, “Benim böyle bir talebim yok, ama Isparta halkı ısrar ediyor” şeklinde cevap veriyor, biraz üsteleyince de şunları söylüyor:
“Kanunların bana yasaklamadığını, ben kendi kendime neden yasaklayayım. Siyaset de yaparım, ticaret de yaparım… Sonbaharda emekli olacağım, boş oturacak halim yok. Sonra Isparta’yı çok seviyorum. Ispartalıların da beni sevdiklerini gözlüyorum. Çok sağlam dostluklar kurdum. Allah nasip etti, bahçeli bir ev aldım. Artık Ispartalıyım… Gerçi gel buraya yerleş diye her taraftan arıyorlar. İzmit’ten arıyorlar, Tekirdağ’dan arıyorlar, İstanbul’dan arıyorlar…”
Görünen o ki, Memduh Oğuz Isparta’ya belediye başkanı olmayı çok istiyor.
AKP yöneticileri aday gösterse bile kazanabilecek mi?
***********
Uğur Dündar dün SÖZCÜ’de Memduh Oğuz’u yazdı.
Okumamış olanlar için köşeme alıyorum:
“Is¬par¬ta Va¬li¬si Mem¬duh Oğuz, tek mo¬tor¬lu bir eği¬tim uça¬ğıy¬la Kay¬se¬ri¬’ye git¬miş. Ora¬da ye¬ni Kay¬se¬ri Va¬li¬si Or¬han Düz¬gün ile bir¬lik¬te bir açı¬lı¬şa ka¬tıl¬mış. Açı¬lı¬şı ya¬pı-lan yer, bir ka¬mu ku¬ru¬lu¬şu de¬ğil. İşa¬da¬mı De¬niz¬han Uğur¬lu¬’ya ait bir gü¬zel¬lik sa¬lo-nu!.. Evet yan¬lış oku¬ma¬dı¬nız Va¬li Bey, Is¬par¬ta¬’dan kal¬kıp, ta Kay¬se¬ri¬’ye gi¬di¬yor ve bir gü¬zel¬lik sa¬lo¬nu¬nu açı¬yor! Açı¬lı¬şın ar¬dın¬dan da özel uçak ko¬nu¬su¬nu so¬ran ga¬ze¬te-ci¬le¬re “Ö¬zel uçak, yan¬lış bir ta¬bir! Dev¬le¬te bir ma¬li¬yet söz ko¬nu¬su de¬ğil. Bir ar¬ka¬da-şı¬nız bir yer¬den bir ye¬re gi¬der¬ken oto¬mo¬bi¬li¬ne si¬zi de al¬mış gi¬bi bir du¬rum! Ka¬ra¬yo-luy¬la git¬me¬di¬ğim için ta¬sar¬ruf bi¬le ol¬du! İn¬şal¬lah her vi¬la¬ye¬tin (va¬li¬nin) bir de özel uça-ğı olur. Var¬lık¬tan za¬rar gel¬mez!” de¬miş.
***
Is¬par¬ta Va¬li¬si, ka¬mu¬da¬ki ma¬kam ara¬cı sal¬ta¬na¬tı yet¬mi¬yor¬muş gi¬bi, her vi¬la¬ye¬te bir de ma¬kam uça¬ğı tah¬sis edil¬me¬si¬ni is¬ti¬yor! Bu sal¬ta¬na¬tı “zen¬gin¬lik!” ola¬rak izah edi¬yor! O hal¬de ken¬di¬si¬ne dün¬ya¬nın en zen¬gin, en güç¬lü ül¬ke¬sin¬den bir ör¬nek ve¬re¬yim. Üs¬te¬lik bu olay tam da onun özel uçak¬la gü¬zel¬lik sa¬lo¬nu açı¬lı¬şı¬na git¬ti¬ği gün ya¬şan¬dı.
***
2 Tem¬muz, Sa¬lı… Sa¬at 12.45… Türk Ha¬va Yol¬la¬rı’¬nın İz¬mir-İs¬tan¬bul se¬fe¬ri¬ni ya¬pa-cak uça¬ğı yol¬cu¬la¬rı¬nı alı¬yor. Eko¬no¬mi bö¬lü¬mü¬nün ön sı¬ra¬sın¬da otur¬du¬ğum için, uça-ğa gi¬ren tüm yol¬cu¬la¬rı gö¬re¬bi¬li¬yo¬rum. Yol¬cu¬lar ara¬sın¬da Ame¬ri¬ka¬’nın An¬ka¬ra Bü¬yü-kel¬çi¬si Fran¬cis Ric¬ci¬ar¬do¬ne ve eşi de bu¬lu¬nu¬yor. Bü¬yü¬kel¬çi¬’nin lüks “Bu¬si¬ness Clas-s”¬ta otur¬ma¬sı¬nı bek¬ler¬ken, o ya¬nı¬mız¬dan ge¬çip, eko¬no¬mi bö¬lü¬mü¬nün ar¬ka sı¬ra¬la¬rı¬na doğ¬ru iler¬li¬yor! Bu ara¬da ken¬di¬si¬ni fark eden yol¬cu¬la¬ra gü¬lüm¬se¬ye¬rek se¬lam ver¬me¬yi de ih¬mal et¬mi¬yor. Ha¬ya¬tım¬da ilk kez kar¬şı¬laş¬tı¬ğım Bü¬yü¬kel¬çi¬’nin otur¬du¬ğu ye¬ri gör-mek için ar¬ka¬ma dö¬nüp bak¬tı¬ğım¬da göz gö¬ze ge¬li¬yo¬ruz. Kal¬kıp ya¬nı¬ma ka¬dar ge¬li¬yor ve “U¬ğur Bey ku¬su¬ra bak¬ma¬yın ge¬çer¬ken si¬zi gö¬re¬me¬dim. Na¬sıl¬sı¬nız?” di¬ye so¬ru-yor. Te¬şek¬kür edip kol¬tu¬ğu¬na uğur¬lu¬yo¬rum.
***
Kua¬för açı¬lı¬şı¬na özel uçak¬la gi¬den Is¬par¬ta Va¬li¬si Mem¬duh Oğuz, her vi¬la¬ye¬te bir ma-kam uça¬ğı tah¬sis edil¬me¬si¬ni is¬ti¬yor. Bu¬nu zen¬gin¬lik ola¬rak gö¬rü¬yor! Dün¬ya¬nın en zen-gin ve en güç¬lü ül¬ke¬si Ame¬ri¬ka Bir¬le¬şik Dev¬let¬le¬ri¬’nin An¬ka¬ra Bü¬yü¬kel¬çi¬si Fran¬cis Ric¬ci¬ar¬do¬ne ise uça¬ğın eko¬no¬mi bö¬lü¬mün¬de yol¬cu¬luk ya¬pı¬yor! Du¬run da¬ha bit¬me¬di. Ay¬nı ak¬şam dos¬tum Ha¬luk Şa¬hi¬n’¬le bir¬lik¬te, Ame¬ri¬ka Bir¬le¬şik Dev¬let¬le¬ri¬’nin en önem-li bay¬ra¬mı olan “Ba¬ğım¬sız¬lık Gü¬nü¬” kut¬la¬ma¬la¬rı için, İs¬tan¬bul Kon¬so¬los¬lu¬ğu¬’nun da-ve¬ti¬ne ka¬tı¬lı¬yo¬ruz. Yi¬ye¬cek içe¬cek ik¬ram¬la¬rı¬nı spon¬sor fir¬ma¬lar ya¬pı¬yor. Böy¬le¬ce kon¬so¬los¬luk büt¬çe¬sin¬den pa¬ra çık¬mı¬yor, ta¬sar¬ruf sağ¬la¬nı¬yor! Bir de biz¬de¬ki re¬sep¬si-yon¬la¬rı dü¬şü¬nün. Bir tek kuş sü¬tü¬nün ek¬sik ol¬du¬ğu da¬vet¬ler¬de dev¬let ke¬se¬sin¬den har vu¬rup har¬man sav¬ru¬lu¬yor!
***
O ge¬ce be¬ni en çok et¬ki¬le¬yen şe¬ye ge¬lin¬ce. Ko¬nuk¬la¬ra da¬ğı¬tı¬lan kut¬la¬ma prog¬ra¬mı¬nın ikin¬ci say¬fa¬sın¬da, iki bü¬yük dev¬let ada¬mı¬nın söz¬le¬rin¬den şu alın¬tı¬lar dik¬kat çe¬ki¬yor: “Ger¬çek¬le¬ri, ya¬ban¬cı fi¬kir ve fel¬se¬fe¬le¬ri ve re¬ka¬bet¬çi de¬ğer¬le¬ri Ame¬ri¬kan hal¬kı¬na gös-ter¬mek¬ten kork¬ma¬yız. Hal¬kı¬nın ger¬çek¬le¬ri ve yan¬lış¬la¬rı açık bir or¬tam¬da ayırt et¬me-sin¬den kor¬kan bir ulus, ken¬di hal¬kın¬dan kor¬kan bir ulus¬tur.” John F. Ken¬nedy “Fi¬kir ce¬re¬yan¬la¬rı ce¬bir ve şid¬det ve kuv¬vet¬le red¬de¬di¬le¬mez. Bi¬la¬kis tak¬vi¬ye edi¬lir. Bu¬na kar-şı en mü¬es¬sir ça¬re: ge¬len fi¬kir ce¬re¬ya¬nı¬na mu¬ka¬bil fi¬kir ce¬re¬ya¬nı ver¬mek, fik¬re fi¬kir¬le mu¬ka¬be¬le et¬mek¬tir.” Mus¬ta¬fa Ke¬mal Ata¬türk
***
Bil¬mem, baş¬ka sö¬ze ge¬rek var mı?”

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder


kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?

YÜKLENİYOR