Kvc birimi cerrahi aleti satın alınacak

31 KALEM KVC BİRİMİ CERRAHİ ALET ALIMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

31 KALEM KVC BİRİMİ CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1027496

 

1-İdarenin
a) Adı:KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ
c)  Telefon ve faks numarası:2623037604 - 2623038034
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:31 KALEM KVC BİRİMİ CERRAHİ ALET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:31 KALEM KVC BİRİMİ CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ayniyat Depo Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme konusu mallar; sözleşme imzalandıktan sonra, yükleniciye gönderilen sipariş tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):KOCAELİ ÜNV.HAST.BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 
1-   Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların(malzemelerin) satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, isteklilerin ÜTS de firma kaydı aranacaktır. İsteklilerin; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin veya cihazların imalatçısı (üreticisi)  veya ithalatçısı (tedarikçi firması) olmadığı durumlarda ürünün ÜTS de kayıtlı imalatçısının (üreticisinin) veya ithalatçısının (tedarikçi firmasının) bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.  Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün (UBB) sorgulamalarında ürün durumu ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde Tekil Ürün Var’ şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. [TEKLİF EDİLEN  (KAPSAM DIŞI BEYANI OLMAYAN) CİHAZA (MALZEMEYE)  AİT UBB’ NİN (ÇOKLU UBB lerde UBBlerinTAMAMININ) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR . ]
 2-  Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçısının (üreticisinin) veya ithalatçısının (tedarikçi firmasının)  KAPSAM DIŞI BEYANI esas alınacaktır. [KAPSAM DIŞI BEYANI ‘NIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ’NDE VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR .]
İsteklilerin; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Kapsam dışı beyanı olan) ürünlerin veya cihazların imalatçısı (üreticisi) veya ithalatçısı (tedarikçi firması) olduğuna dair bilgisi/belgesi yada imalatçı (üretici) veya ithalatçı (tedarikçi firması) firma tarafından yetkilendirildiğine dair yetki belgesi aranacaktır.
3- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2022/2 sayılı Genelgesi gereği , Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler  veya cihazlar için İsteklinin"Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" BİLGİLERİNİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINDA VEYA YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU DİĞER KISMINDA BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR. (E-İmzalı doğrulanabilir belge ise doğrulama kodu ve doğrulama yapılacak site adını belirtiniz.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Numuneler,teknikşartnameye cevap ve teklif edilen ürünlerin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürleri  e-ihale sonrası istenecektir.Teklif edilen ürünlerin en az 1'er(birer) adet orjinal ambalajında numuneleri, bir tutanak ile birlikte idarenin yazılı tebligatında belirtilen günün mesai bitimine kadar Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde Firma Adı, İhale Kayıt No'su / İhale Adı , Malzemenin İhale Sıra Numarası  ve Adı belirtilecektir. İdare tarafından istenilmesi halinde 1'er numune daha verilecektir.
 
 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge AdıAçıklama
Data-Matrix barkod kodlarIAletlerin üzerinde bulunması gereken Data-Matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten Noter tasdikli belgenin Türkçe tercümesi ile birlikte teklif içerisinde sunulması zorunludur.
HRC Rockwell standartlarıCerrahi Aletlerin üretiminde kullanılan çeliğin türü ve HRC Rockwell standartlarına göre sahip olması gereken minimum sertlik dereceleri aletin türüne göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir, bu standartların altındaki ürünler kabul edilmeyecektir bu özellikler üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarlarla karş
numeral indexTeklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklifi içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. Verilecek olan kataloglarda teklif edilen katalog numaralarının olduğunu gösteren numeral index bulunmalıdır. İhaleye verilecek orijinal katalog ve orijinal broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal
test raporuKonteynerler mikroorganizmaların girişine engel olmalı ve açılmadığı sürece en az 6 ay steril kalmasını sağlamalıdır. Teklif edilecek özellikleri taşıyan Konteynerlerin sterilizasyonu 6 ay muhafaza ettiğine dair Üniversite Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı veya benzeri resmi kuruluşlar ya da akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuarların birinden alınmış test raporu teklif içerisinde sunulmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

07 Eki 2023 - 16:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.169.844 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.