Depo inşaatı yaptırılacak

GEBZE VE DİLOVASI İLÇELERİ MUHTELİF DEPO İNŞAATI
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

GEBZE VE DİLOVASI İLÇELERİ MUHTELİF DEPO İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1026834

 

1-İdarenin
a) Adı:KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası:2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:GEBZE VE DİLOVASI İLÇELERİ MUHTELİF DEPO İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı:369 m içmesuyu hattı ve 2 adet 500 m³ içmesuyu deposu imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI0,45%0,9%0,26
KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI0,65%1,29%0,37
BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM –
KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
1,22%2,44%0,7
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
0,68%1,37%0,39
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
0,15%0,29%0,08
İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,05%0,11%0,03
İDARE MALI Ø 200 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,25%0,5%0,14
Ø400 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE DEPO TAHLİYE HATTI
YAPIMI (SN8)
0,65%1,29%0,37
İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI0,07%0,14%0,04
TAHLİYE TAŞIRMA YAPISI YAPILMASI0,9%1,8%0,51
500 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI44,47%88,93%25,4
ÇAPI 300 MM KREPİN (GİRİŞ SÜZGECİ) YERLEŞTİRİLMESİ (KREPİN
BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, FİLTRE 304 KALİTE
PASLANMAZ ÇELİK)
0,11%0,23%0,07
DN150 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,41%0,81%0,23
DN200 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,86%1,71%0,49
DN150 PN 10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE YERİNE
MONTAJI
0,46%0,91%0,26
DN150 PN 10 KELEBEK ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE
YERİNE MONTAJI
1,9%3,79%1,08
DN150*3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE
DÖŞENMESİ
0,23%0,45%0,13
DN200*4.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE
DÖŞENMESİ
1,65%3,3%0,94
DN150 PN 10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE
MONTAJI
0,19%0,38%0,11
DN200 PN 10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE
MONTAJI
0,34%0,68%0,2
DN200 PN 10 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI2,76%5,51%1,58
DN150 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,29%0,59%0,17
DN200 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI1,44%2,87%0,82
1000 kg TEK KİRİŞLİ MOTOR KUMANDALI GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ
 TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
3,98%7,97%2,27
SBA BETONERME DİREK TEMİNİ VE MONTAJI0,17%0,33%0,09
3X16+25 mm² ALPEK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI0,07%0,13%0,04
2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENT VE 5
METRE ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ
0,07%0,14%0,04
TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR TEMİNİ VE
MONTAJI
0,26%0,51%0,15
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ0,07%0,14%0,04
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x16 mm² NYY KABLO TEMİN VE
MONTAJI
0,03%0,07%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ
VE MONTAJI
0,18%0,37%0,11
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X1,5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ
VE MONTAJI
0,03%0,06%0,02
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X2.5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE
MONTAJI
0,05%0,1%0,03
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE
MONTAJI
0,08%0,16%0,05
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE
MONTAJI
0,11%0,22%0,06
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X10 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE
MONTAJI
0,17%0,35%0,1
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 5X2,5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE
MONTAJI
0,03%0,06%0,02
LIYCY SİNYAL KABLOSU(3x1,5 mm2) TEMİNİ VE MONTAJI0,05%0,09%0,03
LIYCY SİNYAL KABLOSU 4X1,0 mm² TEMİNİ VE MONTAJI0,07%0,15%0,04
LIYCY SİNYAL KABLOSU(12x1,5 mm²) TEMİNİ VE MONTAJI0,19%0,39%0,11
ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 3X16 A'E KADAR TEMİNİ VE MONTAJI0,03%0,07%0,02
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE
MONTAJI
0,34%0,69%0,2
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI KOMİTATÖR TEMİNİ
VE MONTAJI
0,07%0,14%0,04
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI PARALEL TEMİNİ VE
MONTAJI
0,07%0,15%0,04
ETANJ PRİZ SORTİSİ GÜVENLİK HATLI TEMİNİ VE MONTAJI0,06%0,11%0,03
KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI0,11%0,22%0,06
2X36W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,21%0,41%0,12
3/4'' FLEX BORU TEMİNİ VE MONTAJI0,05%0,1%0,03
ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI0,28%0,55%0,16
GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI
( 2,0 MM , APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI
0,28%0,55%0,16
110 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 250 N (METALİK OLMAYAN,
YERALTINA)
0,02%0,04%0,01
SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM
KOMPANETLER [EK MODÜL HARİÇ ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI
2,21%4,41%1,26
HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,14%0,28%0,08
AG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK
HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK
GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ
0,09%0,18%0,05
HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI0,14%0,28%0,08
80 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI0,13%0,26%0,07

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

13 Eki 2023 - 13:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.