Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi hangi kurallara göre ödenecek?

25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 98. Madde ile Kurumca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılması öngörüldü. 

Cumhuriyet'te Nergis Şimşek'in yazısına göre; Kamuoyunda  Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak ifade edilen bu ödeme, kanun metninde  sadece bir defaya mahsus yapılacak bir ödeme şeklinde belirtildi.

Ödemenin usul ve esasları madde metninde aynen şöyle;

5.000 TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİNDE; 

-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

- Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Gelir veya aylık almakta iken 2023 yılı Ekim ayı içinde bu Kanun veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışanlar ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunanlar ile sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeksizin çalışanlara bu madde uyarınca ödeme yapılmaz. Ancak, ölüm geliri ve aylığı almakta olanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazine tarafından Kuruma ödenir. 

Madde metnine istinaden Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin ödenmesine ilişkin kuralların ayrıntıları şöyle:

KAPSAM

İkramiyenin ödenmesinde kapsam, “Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara” şeklinde belirlenmiş olup, buna göre, ikramiye ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumunca  (SGK) 2023/Ekim ayında gelir/aylık alma hakkı devam edenlerden; emekli, yaşlılık,  vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara, ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek. Ödeme bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL şeklinde olacak.

Kurum sadece Sosyal Güvenlik Kurumu. 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamındaki banka ve sigorta sandık ve şirketleri emeklilerine bu ödemeyi yapamayacak. Yapsalar bile karşılığını Hazineden alamayacaklar tıpkı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri gibi. Yine Kanun metninde belirtildiği üzere, SGK tarafından 2023/Ekim ayında gelir/aylık ödenenlerden; 5510 sayılı Kanuna tabi (4/a, 4/b ve 4/c) çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamındaki  sandıklara tabi çalışanlar kapsam dışı. Yine, 4/b yani Bağ-Kur kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunanlar (SGK’ya prim ödeyen ve ödemeyen ayrımı Kanunda belli değil) ile emekli ve yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda aylıkları kesilmeksizin  çalışanlara bu madde uyarınca ödeme yapılmayacak. Ancak, ölüm geliri ve aylığı almakta olan hak sahipleri diğer bir ifadeyle, çalışan hak sahipleri hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmayacak ve bunlara ikramiye ödenecek. 

KENDİ SİGORTALIĞI NEDENİYLE AYLIK ALANLARA YAPILACAK İKRAMİYE ÖDEMESİ
Hak sahibi niteliğinde olmayıp kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almakta olan sigortalılara,  aylık miktarlarına bakılmaksızın 5000 TL tutarında ikramiye ödenecek.

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı esas alınmakta.

Örneğin, 1500 gün Türkiye, 4500 gün Almanya çalışması olmak üzere toplam 6000 gün üzerinden tarafına sözleşme aylığı bağlanan ve ülkemizde geçen çalışma gün sayısının toplam gün sayısına oranı 1500/6000= 0,25 olan sigortalıya  ödenecek Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi  5.000 x 0,25 = 1.250 TL olacak.  

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA YAPILACAK İKRAMİYE ÖDEMESİ
Tutulduğu meslek hastalığı veya geçirdiği iş kazası sonucu tarafına sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalılara, gelir bağlanmasına esas sürekli iş göremezlik derecesi (SİD) esas alınmak suretiyle ikramiye ödemesi yapılacak.

Örneğin, sigortalının gelirine esas sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 62 ise, ödenecek Cumhuriyet Bayramı  ikramiye tutarı 5.000 x yüzde 62 = 3.100 TL olacak.

Sigortalıların sürekli iş göremezlik derecesinin artması veya azalması durumunda ikramiye tutarı yeni durum değişikliğine göre yeniden hesaplanmakta ve yapılan hesaplama sonucunda hesaplanan fark ilgililere ödenmekte veya yersiz ödeme borç kaydedilmekte.

ÖLÜM GELİR/AYLIĞI ALAN HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK İKRAMİYE ÖDEMESİ

- Ölüm aylıkları ile sürekli iş göremezlik geliri alanlardan; sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 50 ve üstünde iken ölen veya sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 50’nin altında olup,  ölüm nedeni geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olanların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirlerinde, hak sahiplerine ölüm gelir ve aylıklarındaki hisseleri oranında ikramiye ödemesi yapılacak.

Örnek 1:  Ölüm aylığı ödenen dosyada; hak sahibi eşin hissesi yüzde 50, hak sahibi iki kız çocuğunun hissesi ise yüzde 25’erdir. Bu durumda, hak sahibi eşe 5.000 x yüzde 50= 2.500 TL, hak sahibi kız çocuklarının her birine 5.000 x yüzde 25 = 1.250 TL ikramiye ödemesi yapılır.

-Sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 50’nin altında olup, gelir almakta iken ölen ve ölüm nedeni geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine ödenecek Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek.

Örneğin, sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 32 olup, gelir almakta iken ölen ve ölüm nedeni geçirdiği iş kazasına bağlı olmayan sigortalının hak sahibi eşine ve kız çocuğuna ölüm geliri bağlanmıştır. Hak sahibi eşin hissesi yüzde 50, kız çocuğunun yüzde 25’tir. Bu durumda 5.000 TL ikramiye sigortalının iş göremezlik derecesi oranında hesaplanarak, hak sahiplerine hisseleri oranında ödenecek. 5.000 x yüzde 32 =1.600 TL bayram ikramiyesi, eşe 1600 x yüzde 50= 800 TL, kız çocuğuna 1600 x yüzde 25= 400 TL şeklinde ödenecek.

-Hak sahiplerine ödenecek ikramiye tutarı dosya bazında 5.000 TL’yi geçemeyeceğinden, bu miktarın  aşılmaması için hak sahiplerine yapılacak ödemeden orantılı olarak indirim yapılacak. 

Örneğin, hak sahibi olarak eş ve 3 çocuk bulunmaktadır. Hisseleri: yüzde 50 eş, her bir çocuğun hissesi yüzde 25 olunca hisse toplamları yüzde 125 olmaktadır. Ancak, aylığın yüzde 100 ünden fazlası ödenmeyeceğinden, hisselerden indirim yapılacak.

Bu durumda hak sahiplerinin hisseleri ve bu hisselere göre ödenecek Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi: 

Eş      : yüzde 50  =) 4/10   5.000 x 4/10= 2.000 TL

Çocuk: yüzde 25 =) 2/10    5.000 x 2/10= 1.000 TL

Çocuk: yüzde 25 =) 2/10    5.000 x 2/10= 1.000 TL

Çocuk: yüzde 25 =) 2/10    5.000 x 2/10= 1.000 TL, olur.

ALT SINIR AYLIĞI ÖDEMELERİNDE İKRAMİYE ÖDEMESİ

-Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi ödemelerinde alt sınır geliri/aylığı uygulanan dosyalarda, alt sınır aylığı uygulamasına esas hisseler dikkate alınmamakta, hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılmakta.

Örneğin, ölüm dosyasında sadece hak sahibi eş aylık almakta olup, dosyada alt sınır aylığı uygulaması yapılmakta. Alt sınır aylığı uygulamasında (5510/ek 19. Madde hariç) tek hak sahibi için hisse  yüzde 80 olduğundan, alt sınır aylığının yüzde 80’i hak sahibi eşe aylık olarak ödenmekte olup, hak sahibi eşin dosyadaki hissesi yüzde 75’tir.  Bu durumda,  hak sahibi eşe yapılacak bayram ikramiye ödemesinde esas alınacak hisse, yüzde 80 değil, yüzde 75 olacak ve eşe 5.000 x yüzde 75 = 3.750 TL ikramiye ödemesi yapılır.

EVLENME ÖDENEĞİ

Ölüm gelir/aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına, evlendikleri tarihte almakta oldukları gelir/aylığın 24 katı evlenme ödeneği olarak ödenmekte. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, hak sahibi kız çocuklarına yapılacak evlenme ödeneklerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak. 

BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLIK ALANLAR

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, bir dosya üzerinden yapılmakta olup, sigortalı veya hak sahiplerinin birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alması halinde, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıkları kapsamında gelir ve aylık alınan dosyalar, Kurumca ödenen dosya sayısı hesabında dikkate alınmıyor. 

Birden fazla dosyadan alınan gelir ve aylıklarda, eşit ikramiye tutarının hesaplanması durumunda; 

-Öncelikle emeklinin kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık aldığı dosya üzerinden, 

-Aynı statüden kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alması durumunda uzun vade dosyası üzerinden, 

-Aynı statüde her iki dosyanın da hak sahibi dosyası olması durumunda gelir veya aylık tarihi önce olan dosya üzerinden, 

-Farklı statülerde gelir veya aylık alınması durumunda ise sırasıyla 4/c, 4/a, 4/b statülerinden, ödeme yapılır.

Örnek 1:  Sigortalı kendi çalışmalarından dolayı 9.500 TL yaşlılık aylığı ve yüzde 63 SİD oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri almaktadır. Bu durumda, sürekli iş göremezlik dosyasından ödenecek ikramiye tutarı 5.000 x yüzde 63 = 3.150 TL, yaşlılık aylığı dosyasından ödenecek ikramiye tutarı 5.000 TL olduğu için ikramiye ödemeleri yaşlılık aylığı dosyasından yapılır.

Örnek 2: Sigortalı 4/1-(a) kapsamında 8.200 TL yaşlılık aylığı almakta olup, aynı zamanda 4/1-(b) kapsamında iken ölen eşinden dolayı da yüzde 50  hisse üzerinden 4800 TL ölüm aylığı almakta. Bu durumda, bayram ikramiyesi ölüm dosyasında hissesi oranında ödeneceğinden; ölüm dosyasında 5.000 x yüzde 50= 2.500 TL, yaşlılık dosyasından 5.000 TL olarak ödeneceğinden, ikramiye ödemeleri yaşlılık dosyasından yapılır.

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması nedeniyle en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılması halinde, ödeme yapılmayan dosyada diğer hak sahiplerinin bayram ikramiye hisseleri yükseltilmez. 

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara 4ikramiyesinin yersiz ödendiğinin tespit edilmesi durumunda, aynı dönemde gelir veya aylığa hak kazanmak koşulu ile bayram ikramiyesi ödenmeyen gelir veya aylık üzerinden geçmişe dönük bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

DİĞER KURALLAR

-Sigortalı ve hak sahiplerinin ölümü halinde, hak edildiği halde ödenmeyen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi varislerine, veraset ilamındaki hisselere göre ödenir.

-Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

-Yersiz ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir veya aylıklarından  yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 

-Bayram ikramiye ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenir.

29 Eki 2023 - 18:46 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

03

Kusura Bakmayın - Ya hu, bu kadar hesap kitap açıklama çok vakit almıştır. Yorduk sizi kusura bakmayın. Vereceğiniz para da para olsa bari. Tefeci misali, bir ay sonra üç mislini alacağınızın hesabını yapmışsınızdır. Yazık vallahi!

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Ekim 21:30
01

eroldemirbek. - vermemek için ne mücadele veriyorlar be . % 50 , nasıl oluyorda 4/10 oluyor . 2 çocuk varsa ne olacak 2000 i vermeyecek bu hesapla .

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 29 Ekim 19:41
02

Aynen Böyle Oluyor - @eroldemirbek. 01 nolu yoruma cevabı: mecburmuydular vermeye sözleşmemi var yasal. zeminini her olana yapılana mandanın yol ortasında faloşşş faloşşş mıçtığı gibi düşmek zorunluluğumu taşıyorsun

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 29 Ekim 20:21