İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI İLANI

İZMİT, BAŞİSKELE İLÇELERİ  İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİT, BAŞİSKELE...

İZMİT, BAŞİSKELE İLÇELERİ 

İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİT, BAŞİSKELE İLÇELERİ İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1283969

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623173288 - 2623173292

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

İZMİT, BAŞİSKELE İLÇELERİ İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

965 m içmesuyu hattı, 210 m atıksu hattı, 1 adet 2000 m³ içmesuyu depo ve 2 adet içmesuyu terfi merkezi imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KOCAELİ İLİ GENELİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari 

Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur

Puanı

HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI

5,12%

10,24%

2,96

KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI

4,55%

9,09%

2,63

BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM – 

KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

0,71%

1,42%

0,41

BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE 

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

1,26%

2,51%

0,73

BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE 

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

0,38%

0,76%

0,22

KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU 

YAPILMASI

0,37%

0,73%

0,21

İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ

0,08%

0,16%

0,05

İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,08%

0,16%

0,05

İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,13%

0,25%

0,07

İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,04%

0,07%

0,02

İDARE MALI Ø 300 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,09%

0,17%

0,05

İDARE MALI Ø 400 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,15%

0,3%

0,09

Ø315 MM 10 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,11%

0,22%

0,06

Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU 

BETON BORU HATTI YAPIMI

0,09%

0,17%

0,05

Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU 

BETON BORU HATTI YAPIM

0,24%

0,48%

0,14

Ø406,4mm ÇAPINDA (T=4.00mm ST37) ET KALINLIĞINDA SPİRAL 

KAYNAKLI ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,27%

0,55%

0,16

İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

0,06%

0,2%

0,06

ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI

0,06%

0,13%

0,04

Ø32 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,03%

0,07%

0,02

Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ 

VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,03%

0,07%

0,02

Ø 150 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ 

VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,08%

0,16%

0,05

Ø 200 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ 

VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,12%

0,25%

0,07

Ø 80 YER ÜSTÜ YANGIN VANASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,03%

0,07%

0,02

Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - SFERO DÖKÜM KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 

DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU 

VE MONTAJININ YAPILMASI

0,21%

0,42%

0,12

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ 

ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, 

DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,51%

1,03%

0,3

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ 

ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, 

DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,06%

0,11%

0,03

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ 

ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, 

DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,08%

0,15%

0,04

SFERO DÖKÜM KAPAĞIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI

0,04%

0,08%

0,02

BS20 HAZIR BETON

0,06%

0,12%

0,03

BS 25 HAZIR BETON

0,24%

0,49%

0,14

ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, 

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI

0,09%

0,17%

0,05

ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, 

BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

0,21%

0,42%

0,12

PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON 

VE BETONARME KALIBI

0,34%

0,67%

0,19

OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI

0,03%

0,06%

0,02

ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

0,1%

0,2%

0,06

MAKİNA İLE DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI

0,04%

1,2%

0,35

1,50 M PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI

1,1%

2,21%

0,64

TELEMETRY BİNASI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI

0,83%

1,65%

0,48

İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI

6,72%

15,37%

3,88

2000 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI

22,91%

52,36%

13,23

AKSİYAL VANTİLATÖR 1500 D/MİN. 5000 M3/H.

0,19%

0,38%

0,11

ÇAPI 400 MM KREPİN (GİRİŞ SÜZGECİ) YERLEŞTİRİLMESİ (KREPİN 

BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ, FİLTRE 304 KALİTE 

PASLANMAZ ÇELİK)

0,04%

0,08%

0,02

DN100 ÇAPINDA t: 3,6 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ 

VE DÖŞENMESİ

0,03%

0,05%

0,02

DN200 ÇAPINDA t: 4,0 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ 

VE DÖŞENMESİ

0,03%

0,07%

0,02

DN250 ÇAPINDA t: 4,0 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ 

VE DÖŞENMESİ

0,05%

0,11%

0,03

DN300 ÇAPINDA t: 4,0 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ 

VE DÖŞENMESİ

0,14%

0,28%

0,08

DN400 ÇAPINDA t: 4,0 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ 

VE DÖŞENMESİ

0,04%

0,09%

0,03

DN150 PN16 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,03%

0,05%

0,01

DN250 PN16 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,08%

0,02

DN300 PN10 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,09%

0,03

DN400 PN10 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,05%

0,09%

0,03

DN50 PN16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI

0,03%

0,05%

0,02

DN80 PN16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,07%

0,02

DN100 PN16 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,57%

1,15%

0,33

DN150 PN16 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,73%

1,46%

0,42

DN100 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,06%

0,13%

0,04

DN150 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,1%

0,21%

0,06

DN200 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,08%

0,15%

0,04

DN250 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,14%

0,04

DN250 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,14%

0,04

DN300 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,18%

0,37%

0,11

DN400 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,17%

0,33%

0,1

DN400 PN10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE MONTAJI

0,13%

0,26%

0,07

1 TON KAPASİTELİ 4 METRE KALDIRMA YÜKSEKLİĞİNE SAHİP GEZER 

KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE MONTAJI

1,39%

2,78%

0,8

1 TON KAPASİTELİ 7,5 METRE KALDIRMA YÜKSEKLİĞİNE SAHİP GEZER 

KÖPRÜLÜ VİNÇ TEMİNİ VE MONTAJI

0,74%

1,49%

0,43

DN300 PN10 EL KUMANDALI KELEBEK VANA TEMİNİ VE MONTAJI

0,47%

0,94%

0,27

DN300 PN16 EL KUMANDALI KELEBEK VANA TEMİNİ VE MONTAJI

0,35%

0,71%

0,2

DN400 PN10 EL KUMANDALI KELEBEK VANA TEMİNİ VE MONTAJI

0,39%

0,78%

0,22

DN400 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,25%

0,49%

0,14

DN300 ÇAPINDA t: 4,00 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ 

ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,04%

0,07%

0,02

DN400 ÇAPINDA t: 4,00 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ 

ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,08%

0,15%

0,04

DN300 PN10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,03%

0,07%

0,02

DN400 PN10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,14%

0,04

DN100 PN16 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,85%

1,71%

0,49

DN200 PN16 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,98%

1,97%

0,57

DN100 PN16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,09%

0,02

DN150 PN16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI

0,08%

0,15%

0,04

DN100 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI

0,08%

0,15%

0,04

DN150 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,25%

0,07

DN200 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI

0,11%

0,21%

0,06

DN250 PN10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,25%

0,07

DN250 PN16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,25%

0,07

Q=20 lt/sn, Hm=120 mSS, Hg=114 m, P~45 kW, 2900 dev/dk YATAY MİLLİ 

KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,96%

1,91%

0,55

Q=65 lt/sn, Hm=146 mSS, Hg=138 m, P~160 kW, 1500 dev/dk YATAY MİLLİ 

KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

2,46%

4,92%

1,42

SBA BETONERME DİREK TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,23%

0,07

SBA BETONERME DİREK DEMONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET 

İZOLATÖRLERİ

0,04%

0,08%

0,02

HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ SİS TİPİ K3 TEMİN VE MONTAJI

0,04%

0,07%

0,02

SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) . TEMİNİ VE MONTAJI

0,05%

0,09%

0,03

2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENT VE 5 

METRE ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ

0,03%

0,06%

0,02

TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR TEMİN VE 

MONTAJI

0,06%

0,12%

0,04

HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR ((SEKSİYONERLER)) TEMİNİ VE MONTAJI

0,22%

0,44%

0,13

DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,07%

0,13%

0,04

250 kVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI DİREK 

TİPİ TRAFO POSTLARINA AİT TRANSFORMATÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,51%

1,02%

0,29

250 kVA'LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ) 

TEMİNİ VE MONTAJI

0,11%

0,21%

0,06

160 KVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI DİREK 

TİPİ TRAFO POSTLARINA AİT TRANSFORMATÖR TEMİN VE MONTAJI

0,46%

0,92%

0,26

160 kVA'LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ) 

TEMİNİ VE MONTAJI

0,09%

0,18%

0,05

PL-250 TİPİ, 700 KG.AĞ. B.A.TRANSFORMATÖR PLATFORMU TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,07%

0,13%

0,04

GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ TEMİN VE MONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x50 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,07%

0,14%

0,04

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ 

VE MONTAJI

0,07%

0,13%

0,04

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X2.5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,05%

0,11%

0,03

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,08%

0,17%

0,05

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,04%

0,08%

0,02

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X10 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,06%

0,12%

0,04

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X16 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x120mm² NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,04%

0,08%

0,02

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x185mm² NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x240mm² NYY KABLO TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

3X50 + 25 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON 

VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI

0,07%

0,13%

0,04

3X95 + 50 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON 

VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI

0,26%

0,52%

0,15

4X70 MM2 YVV (NYY) TİPİ 1 KV YERALTI KABLOLARI İLE KOLON VE 

BESLEME HATTI TESİSİ TEMİN VE MONTAJI

0,22%

0,44%

0,13

LIYCY SİNYAL KABLOSU 4X1,0 mm² TEMİNİ VE MONTAJI

0,03%

0,05%

0,02

LIYCY SİNYAL KABLOSU 12X1,5 MM2 TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,14%

0,04

ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,12%

0,24%

0,07

ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI PARALEL TEMİNİ VE 

MONTAJI

0,03%

0,05%

0,02

KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI

0,05%

0,1%

0,03

2X18W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,1%

0,2%

0,06

1X36W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,03%

0,06%

0,02

ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,15%

0,04

1 ADET GİRİŞ, 2 ADET 160 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 4 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 500 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ, GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI

1,22%

2,44%

0,7

1 ADET GİRİŞ, 3 ADET 45 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 5 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 160 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ, GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI

1,06%

2,11%

0,61

GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI 

( 2,0 MM , APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI

0,17%

0,34%

0,1

SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM 

KOMPANETLER [EK MODÜL HARİÇ ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI

1,07%

2,15%

0,62

RTU KOMPAKT EK MODÜL TEMİNİ VE MONTAJI

0,2%

0,39%

0,11

HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,15%

0,04

OG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK 

HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK 

GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ

0,11%

0,23%

0,07

AG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK 

HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK 

GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ

0,1%

0,2%

0,06

YILDIRIM KORUMA TESİSATI AKTİF YAKALAMA UCU TEMİN VE 

MONTAJI Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt

0,11%

0,23%

0,07

HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI

0,06%

0,12%

0,04

80 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,06%

%

0,03

60 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,08%

0,02

OPERATÖR PANEL 10,1" TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,08%

0,02

MEVCUT TERFİ İSTASYONUNDA BULUNAN 275 KVA DİZEL KABİNLİ 

JENERATÖR TRANSFER PANOSU VE KAİDESİ YENİ İNŞA EDİLECEK 

OLAN TERFİ İSTASYONUNA DEMONTAJ VE MONTAJININ YAPILMASI

0,24%

0,49%

0,14

MEVCUT TERFİ İSTASYONUNDA BULUNAN 250 KVA DİZEL KABİNLİ 

JENERATÖR TRANSFER PANOSU VE KAİDESİ YENİ İNŞA EDİLECEK 

OLAN TERFİ İSTASYONUNA DEMONTAJ VE MONTAJININ YAPILMASI

0,24%

0,49%

0,14

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01940945

29 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.