KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN 17-1/A) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR...

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN 17-1/A)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine HissesiVasfıİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
141010115627BaşiskeleŞ. Bahçecik1562427,00TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
"Ticaret Alanı"
3.416.000,00854.000,0012/14/202310:00
241010104890KartepeDumlupınar72021437,41TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
"Kısmen Ticaret Alanı, Kısmen İmar Yolu"
3.827.337,50956.850,0012/14/202310:30
341070100820DerinceSırrıpaşa4480681,00TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
"Konut Alanı"
263.250,0065.850,0012/14/202311:00
441070100251DerinceÇınarlı25907269,00TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
"Konut Alanı"
1.947.527,00486.900,0012/14/202311:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

Sıra NoTaşınır NoPlaka NoMarkaModelCinsiMotor NoŞase NoBulunduğu YerTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
14101050021041 DF 633Ford Transit Connect2011Kamyonet (Panelvan)BY69923NM0GXXTTPGBY69923Kocaeli Valilik Otoparkı200.000,0060.000,0012/14/202314:00
24101050021141 RE 433Fiat Doblo2008Kamyonet (Panelvan)223B10005642518NM422300007163142Kocaeli Valilik Otoparkı180.000,0054.000,0012/14/202314:30
34101050021241 AD 167Renault Megane 22007OtomobilF4RZ7C109240VF1LM050636751508Kocaeli Valilik Otoparkı220.000,0066.000,0012/14/202315:00

AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak 1,2,3 ve 4. sıradaki taşınmazlar ile 1,2 ve 3. sıradaki taşınırların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;           

a- Geçici teminat tutarını yatırmaları.

    Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

    1) Tedavüldeki Türk Parası, 

   2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

   3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.           

e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.           

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını  yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için  T.C. Kimlik No  ve katılmak  istenilen  taşınır veya taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak istenilen taşımaz bilgisinin  belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri, Kocaeli  Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler  Hazine İç Ödemeler Saymanlığı,  Ziraat Bankası İzmit E 5 Şubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 İban numaralı  hesabına yatırılması halinde Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. 

4- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan  1,2 ve 3. sıradaki taşınmazlar son tespit tarihi itibari ile boş ve işgalsiz olup; 4. sıradaki taşınmaz son tespit tarihi itibari ile işgallidir. Taşınmazlar üzerindeki yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı  İzmit Emlak Müdürlüğü (1 nolu taşınmaz için) ve Kandıra Emlak Müdürlüğünde (2,3 ve 4 nolu taşınmazlar ile 1,2 ve 3 nolu taşınırlar için) bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.                      6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü (1 nolu  taşınmaz için) ve Kandıra Emlak Müdürlüğü (2,3 ve 4 nolu taşınmazlar ile 1,2 ve 3 nolu taşınırlar için) veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli  5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir.  Peşin ödeme yapılması halinde ihale bedeli %20 indirimli olarak tahsil edeilcektir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.

9-Taşınır malların satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinde binek otomobillerde %1, diğerlerinde %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.

10-Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile karar pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhaleye katılanlar bu oranları görmüş ve bu KDV oranına göre teklif vermiş sayılacaktır.

11- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr

Basın No ILN01939896

06 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.