İçmesuyu atıksu ve yağmursuyu hatları inşaatı yaptırılacak

KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ
İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/46289

 

1-İdarenin
a) Adı:KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası:2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:KARTEPE İLÇESİ, KUZUYAYLA MEVKİİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATLARI 2 ETAP İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı:11.395 m içmesuyu hattı, 11.530 m atıksu hattı ve 275 m yağmursuyu hattı imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 510 (BeşYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI5,53%12,89%3,69
KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI5,22%12,18%3,49
BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM –
KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
2,43%5,68%1,63
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
16,22%37,84%10,84
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
3,65%8,52%2,44
KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU
YAPILMASI
0,12%0,28%0,08
Ø 63 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ0,11%0,25%0,07
Ø 75 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ0,02%0,05%0,01
Ø 110 MM ÇAPINDA 16 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ0,07%0,15%0,04
Ø 100 MM PVC SERT PİSSU BORUSU DÖŞENMESİ(PARSEL BAĞLANTI HATT)0,1%0,23%0,07
İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ2,13%4,98%1,43
Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON
BORU İLE KANALİZASYON PARSEL BACASI BAĞLANTISI YAPIMI
0,34%0,8%0,23
Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON
BORU HATTI YAPIMI
5,51%12,85%3,68
Ø1400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU
BETONARME BORU HATTI YAPIMI
0,65%1,51%0,43
Ø1600 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU
BETONARME BORU HATTI YAPIMI
1,5%3,51%1
İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI0,36%1,69%0,48
Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ0,1%0,23%0,07
Ø 80 YER ÜSTÜ YANGIN VANASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ0,06%0,14%0,04
ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI0,21%0,49%0,14
Ø32 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ0,06%0,14%0,04
Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - BETONARME KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,06%0,14%0,04
Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - SFERO DÖKÜM KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,89%2,08%0,59
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI4,05%9,44%2,7
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI1,1%2,58%0,74
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,19%0,44%0,13
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:4,01-5,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,23%0,54%0,15
ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:5,01-6,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI0,28%0,65%0,19
BS20 HAZIR BETON0,83%1,94%0,55
BS25 HAZIR BETON0,74%1,73%0,5
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI (1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil))0,2%0,46%0,13
ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,
BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI
0,43%1%0,29
ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,
BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI
0,67%1,57%0,45
PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE
BETONARME KALIBI
1,86%4,34%1,24
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI0,03%0,07%0,02
KATRAN BADANA YAPILMASI0,11%0,26%0,08
MAKİNA İLE DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI0,31%0,73%0,21
İDARE MALI BETONARME PREKAST BKV ODASININ SAHAYA NAKLİ VE
MONTAJININ YAPILMASI
0,09%0,22%0,06
PREKAST MASLAK YAPISININ TEMİNİ, NAKLİYESİ VE MONTAJININ
YAPILMASI
0,59%1,38%0,39
İDARE MALI HER ÇAP VE CİNSTEKİ DÜKTİL FONT VE OPVC HATLARIN
MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE
HATTIN KÖRLENMESİ
0,03%0,06%0,02
DN300 MM’YE KADAR (DN300mm HARİÇ) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN KÖRLENMESİ0,04%0,09%0,03
DN300 MM VE ÜZERİ (DN300mm DÂHİL) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN KÖRLENMESİ0,03%0,06%0,02
DN50 PN 16 BASINÇ KIRICI VANA (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,3%0,71%0,2
DN50 PN 25 BASINÇ KIRICI VANA ( Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,38%0,9%0,26
DN50 PN 16 ÇEKVALF TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,06%0,14%0,04
DN100*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,07%0,16%0,04
DN100*4.5 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,03%0,07%0,02
DN50*3.6 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,02%0,06%0,02
DN100 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,05%0,11%0,03
DN50 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,02%0,05%0,02
DN100 PN 25 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,06%0,15%0,04
DN50 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,08%0,19%0,05
DN50 PN 25 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,1%0,24%0,07
DN100 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,09%0,21%0,06
DN100 PN 25 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,09%0,21%0,06
DN150*3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE
DÖŞENMESİ
0,03%0,07%0,02
DN100 PN 16 AISI 304 PASLANMAZ KREPİN (FLANŞ ÇAPI) TEMİNİ VE
YERİNE MONTAJI
0,04%0,09%0,03
DN50 PN 16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,03%0,07%0,02
DN50 PN 25 PİSLİK TUTUCU ( Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,04%0,08%0,02
DN100 PN 16 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,1%0,24%0,07
DN50 PN 16 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,16%0,38%0,11
DN65 PN 16 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,08%0,19%0,05
DN100 PN 25 SEVİYE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,11%0,27%0,08
DN100 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,12%0,28%0,08
DN50 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,06%0,14%0,04
DN100 PN 25 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,12%0,27%0,08
DN50 PN 25 SÜRGÜLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,09%0,2%0,06

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 

31 Oca 2024 - 15:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.965.126 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.