TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ 56 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık i...

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ

56 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/139291

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Çiftlik Mah. Hastane Cad. GÖLCÜK/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2624358609 - 2624357665

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

56 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

56 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Biyomedikal Depo

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ürünler, sözleşme süresi içerisinde en fazla 4 ( dört ) sipariş ile peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında ve sipariş sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Malzemeler İdaremizin ilgili birimleri tarafından yazılı siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Çiftlik Mah. Hastane Cad. C Blok İhsaniye-Gölcük-KOCAELİ )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2015/9 sayılı Genelgesi gereği isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranacaktır. İsteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1)Tıbbı Cihaz Yönetmenlikleri Kapsamındaki ürünler için;Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB'da tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır.

2) Biosidal kapsamındaki ürünler için; http://www.biyosidal.saglik.gov.tr/izinliler.htm veb adresinde mevcut "envantaere kabul edilen ürünler listesinde" yer almış olması veya Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'nin teklif zarfında sunulması.

3) 15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması ve ihale işlem dosyasında sunulması zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numune veya katologlar fiyat avantajı olan firmalardan ekap üzerinden tebligat yolu ile talep edileceltir.

a. İstekliler ihale teklif zarfı ile birlikte  teklifte bulundukları kısımlar için ayrı ayrı numune veya katolog sunacaklardır. Numunelerin üzerinde kalem sıra numarası ve ilgili kalem adını yazan etiketleri olacaktır.Numuneler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj içerisinde malzemeye ait teknik bilgileri, kullanma koşullarını düzenleyen belgeler bulunacaktır. Bu belgeler Türkçe dilince olacak, Türkçe olmaması halinde Onaylı Türkçe Tercümeleri numune ile birlikte sunulacaktır.  Numunesi veya kataloğu olmayan ürünlerde firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b. Teklif edilen ürün için katalog sunulması durumunda,sunulan kataloglar orjinal,anlaşılır ,açıklayıcı ve türkçe olacaktır. Eğer katalog Türkçe değil ise Türkçe Tercümesi katalog içerisinde bulundurulacaktır.Katalog da teklif edilen ürün açık bir şekilde işaretlenecek ve hangi ürüne ait ise ürün sıra numarası ve adı yazılacaktır.Eğer komisyon gerek görür ise yükleniciden telefon ile veya yazılı olarak ilgili ürün için numune isteyebilecektir.

c.İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecektir. İhalemize iştirak ederek kendisiyle sözleşme imzalanan ürünlerin numuneleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır. Ayrıca değerlendirme aşamasında paketi açılan veya kullanılan numuneler için istekli firmalar herhangi bir ücret veya hak talebinde bulunamayacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01982323

12 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.