T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık tesislerine tahsisli olan Kantin/O...

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık tesislerine tahsisli olan Kantin/Otomat Yerleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihaleler ile kiraya verilecektir.

Sağlık Tesisinin Adı

Körfez Devlet  Hastanesi

Taşınmazın Tapu

Kayıt Bilgileri

Yavuz Sultan Selim  Mh.  Mevlana Bulvarı  Körfez/Kocaeli Cinsi: Büfe-Kantin Yüzölçümü: 38.835 m2 Hazine Hissesi: Tam Ada No/ Sayfa No: 1082 Parsel No: 8

Körfez Devlet  Hastanesi 2 (iki) yıllık 35m2 Kantin Yeri Kiralama İhalesi

m²: Kapalı Alan16,52m2 Açık alan 18,48m2Toplam:35m 2

Kira Süresi: 2 (iki) yıl

1 Yıllık tahmini kira bedeli: 305.210,52-TL

Ödeme Planı: İlk Yıl Kira bedelinin dörtte biri  sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde  üç eşit taksitle peşin, takip eden yıl kira bedeli üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle peşin ödenecektir.

Geçici Teminat : 61.042,10-TL

İhale Tarihi ve Saati: 06.03.2024 Saat: 14.30

Doküman Satış bedeli: 250,00-TL

Sağlık Tesisinin Adı

Gölcük N. Ç. Devlet Hastanesi

Taşınmazın Tapu

Kayıt Bilgileri

Merkez Mh. Değirmendere Gölcük/Kocaeli Cinsi:KantinYüzölçümü: 50.126,35 m2Hazine Hissesi: Tam  Ada No/ Sayfa No: 5 Parsel No: 12

Gölcük N. Ç. Devlet Hastanesi 2 (iki) Yıllık 199,43 m2 Yeni Bina Kantin Yeri Kiralama İhalesi

m²: Toplam:199,43m 2

Kira Süresi: 2 (iki) yıl

1 Yıllık tahmini kira bedeli: 982.727,16-TL

Ödeme Planı: İlk yılkira bedelinin tamamı sözleşme  düzenlenmesinden öncepeşin olarak ödenecektir.Takip edem yıllar kira bedelleri yine tek seferde peşin ödenecektir.

Geçici Teminat : 294.818,14-TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.03.2024 Saat: 14.30

Doküman Satış bedeli: 250,00-TL

Sağlık Tesisinin Adı

Alikahya Yerleşkesi 

Taşınmazın Tapu

Kayıt Bilgileri

Taşınmaz No:  41010100759 KaradenizlilerMh. İzmit /Kocaeli Cinsi: Otomat  Yüzölçümü: 70.000 m2Hazine Hissesi: Tam  Pafta / Cilt No: 53 Ada No/ Sayfa No: 17 Parsel No: 8271

Alikahya Yerleşkesi 3 (üç) yıllık 3m2 Otomat Yeri Kiralama İhalesi

m²:  Toplam:3m 2

Kira Süresi: 3 (üç) yıl

1 Yıllık tahmini kira bedeli: 50.691,26-TL

Ödeme Planı: İlk yılkira bedelinin tamamı sözleşme  düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenecektir. Takip edem yıllar kira bedelleri yine tek seferde peşin ödenecektir.

Geçici Teminat : 15.207,38-TL

İhale Tarihi ve Saati: 08.03.2024 Saat: 14.30

Doküman Satış bedeli: 250,00-TL

Bu taşınmazlara ait kiralama ihaleleri İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlarda yer alan Müdürlüğümüze Bağlı Alikahya Yerleşkesi, Körfez Devlet  Hastanesi, Gölcük N. Ç. Devlet Hastanesi Kantin / Otomat Yeri Kiralama İhalelerine katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi

a) Gerçek kişilerde İkametgâh belgesi, (İkametgâh belgesi sunulması zorunlu olup, yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanının da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi taktirde yasal yerleşim yeri yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.)

b) Tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasındanyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2.T.C. Kimlik No ve Vergi No Bildirimi

a. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir belgeyi,

b. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3.Geçici teminatı yatırmış olmak;

Geçici teminat olarak sadece Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda istekliler Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Kocaeli Şubesi TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21 İbanNolu hesaba – her ihale için ayrı ayrı -yatırmak zorundadırlar.(Geçici teminatların iadesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C.Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilmesi uygun olacaktır) Geçici Teminatın bankalardan veya özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 27. Maddesine ve bu kanun uyarınca yayımlanmış mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

a.Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

b.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.Vekâleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığınadair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

(adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık hariç kaçakçılık, resmi ihale alımı satımlara fesat karıştırma. Devlet sınırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.

7. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, İhale dokümanlarına ait tasdikli örnekleri (kira şartnamesi, kira sözleşme tasarısı ve eki)  Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Başkanlığı SatınalmaBiriminden 250,00 (İkiyüzelli-TL) bedel karşılığında – her ihale için ayrı ayrı - satın almak zorundadırlar. Doküman bedeli Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Kocaeli Şubesi TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21 İbanNolu hesabına yatırılacak karşılığında alınacak makbuz/dekont ihale teklif dosyasına konulacaktır. Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait -doküman bedeli- olduğu belirtilmesi uygun olacaktır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde bedelsiz görülebilir.

 8. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

 9.İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

10.İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

11. Gölcük N. Ç. Devlet Hastanesi 2 (iki) Yıllık 199,43 m2 Yeni Bina Kantin Yeri Kiralama İhalesine katılacak istekliler, muhammen bedelin %25’inden az olmamak şartıyla ilk ilan tarihi itibari ile geriye dönük 5 yıl içerisinde Kamu veya Özel Sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan  kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, pastane iş kollarından birinde hizmet vermiş olduğuna dair iş deneyim belgesi sunacaktır.

        İhale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin;

       a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını,

       b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.

          Yukarıda sayılan belgelerin asıllarının, noter onaylı suretlerinin veya istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

           Ayrıca İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

2886 Sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr

Basın No ILN01989604

26 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.484.647 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.