GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI İLANI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/471142

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623173288 - 2623173292

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.244 m içmesuyu hattı ve 8.605 m atıksu hattı imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KOCAELİ İLİ GENELİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI

6,44%

15,02%

4,41

KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI

5,94%

13,85%

3,97

BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM - KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

5,98%

13,95%

4

BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

14,23%

33,2%

9,43

BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI

3,23%

7,53%

2,16

İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

3,23%

7,53%

2,16

İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,17%

0,39%

0,11

İDARE MALI Ø 200 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,28%

0,66%

0,19

İDARE MALI Ø 300 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,1%

0,24%

0,07

İDARE MALI Ø 350 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,14%

0,32%

0,09

İDARE MALI Ø 400 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ

0,04%

0,09%

0,03

Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU İLE KANALİZASYON PARSEL BACASI BAĞLANTISI YAPIMI

0,4%

0,93%

0,27

Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU BETON BORU HATTI YAPIMI

4,39%

10,24%

2,94

Ø 100 MM PVC SERT PİSSU BORUSU DÖŞENMESİ (PARSEL BAĞLANTI HATTI)

0,11%

0,27%

0,08

İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

1,34%

3,14%

0,9

Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,46%

1,07%

0,31

Ø 150 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,05%

0,12%

0,03

Ø 200 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,06%

0,13%

0,04

Ø 80 YER ÜSTÜ YANGIN VANASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

0,15%

0,36%

0,1

ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI

2,63%

6,14%

1,76

Ø32 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,29%

0,68%

0,19

Ø40MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,21%

0,49%

0,14

Ø50 MM 16 ATÜ'LÜK PE 100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

0,17%

0,4%

0,11

İDARE MALI HER ÇAP VE CİNSTEKİ DÜKTİL FONT VE OPVC HATLARIN MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN KÖRLENMESİ

0,32%

0,76%

0,22

DN300 MM’YE KADAR (DN300mm HARİÇ) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN KÖRLENMESİ

0,16%

0,37%

0,11

DN300 MM VE ÜZERİ (DN300mm DÂHİL) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE HATTIN KÖRLENMESİ

0,02%

0,06%

0,02

Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - SFERO DÖKÜM KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,71%

1,66%

0,48

Ø 620 MM İÇ ÇAPINDA - BETONARME KAPAKLI BUHAR KÜRLÜ 500 DOZLU KANALİZASYON PARSEL BACASI TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,18%

0,43%

0,12

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:0,50-2,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,08%

0,18%

0,05

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:2,01-3,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

4,82%

11,25%

3,23

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:3,01-4,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,43%

1,01%

0,29

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:4,01-5,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,25%

0,57%

0,16

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:5,01-6,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,1%

0,23%

0,07

ÇIKIŞ ÇAPI Ø 300 MM DERİNLİĞİ H:6,01-7,00 m OLAN BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI 500 DOZLU MUAYENE BACASININ TEMİNİ, KAZISI, DOLGUSU VE MONTAJININ YAPILMASI

0,38%

0,89%

0,26

BS20 HAZIR BETON

0,04%

0,09%

0,03

BS25 HAZIR BETON

0,15%

0,36%

0,1

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI (1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil))

0,05%

0,13%

0,04

ÇAPI Ø8-12 MM OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI

0,15%

0,35%

0,1

ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

0,07%

0,16%

0,05

PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE BETONARME KALIBI

0,45%

1,04%

0,3

OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI

0,02%

0,05%

0,02

ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

0,1%

0,24%

0,07

SFERO DÖKÜM KAPAĞIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI

0,02%

0,05%

0,01

SU TUTUCU BANT TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI

0,02%

0,05%

0,02

DN200 PN 16 BASINÇ KIRICI VANA (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,14%

0,34%

0,1

DN50 PN 16 BASINÇ KIRICI VANA (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,06%

0,14%

0,04

DN150*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,03%

0,06%

0,02

DN200*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,03%

0,08%

0,02

DN350*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,05%

0,11%

0,03

DN200 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,04%

0,09%

0,02

DN350 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,06%

0,14%

0,04

DN50 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,04%

0,1%

0,03

DN80 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,03%

0,06%

0,02

1 DEBİ KANALLI DATA LOGGER TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,08%

0,19%

0,06

1 DEBİ 2 BASINÇ KANALLI DATA LOGGER TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,03%

0,08%

0,02

DN150 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,03%

0,07%

0,02

DN200 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,05%

0,12%

0,03

DN350 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,08%

0,18%

0,05

DN150 PN 16 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE PİLLİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,05%

0,11%

0,03

DN350 PN 16 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,22%

0,52%

0,15

DN150*3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,03%

0,07%

0,02

DN200 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,06%

0,14%

0,04

DN50 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

0,03%

0,08%

0,02

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

                                                                                                                                                    Ali SAĞLIK

           Genel Müdür

#ilangovtr

Basın No ILN02019926

23 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.326.272 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.