Reklamı Kapat

Sayıştay'dan Karaosmanoğlu dönemine 38 kusur tespiti!

İbrahim Karaosmanoğlu’nun son döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Sayıştay denetçileri tarafından 38 bulguya rastlandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

İbrahim Karaosmanoğlu’nun son döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Sayıştay denetçileri tarafından 38 bulguya rastlandı. Sayıştay, belediyelerle ilgili 2018 yılı raporunu açıkladı. Açıklanan raporda 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun son dönemindeki raporda belediyeyle ilgili 38 kusur tespit edildi.

KONTEYNERLER KAYIP

Sayıştay, yapım işlerinde kullanıldıktan sonra idareye teslim edilen konteyner/prefabrik yapıların muhasebe hesaplarında görünmemesi ile ilgili bulgu tespit etti. Sayıştay denetçileri tarafından bulgu ile ilgili, “Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilip geçici ve/veya kesin kabulü yapılan yapım işlerinde sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 16’ncı maddesi gereği işin bitiminde idare malı olan bina ve barakaların muhasebe hesaplarına alınmadığı görülmüştür. Yapım işlerinde işin bitiminde idareye teslim edilen konteyner, prefabrik yapı, bina veya barakalar gibi yapıların teslim alındığında muhasebe hesaplarına alınması ve başka bir kurumun kullanımına verildiğinde de aynı şekilde muhasebe hesaplarına gerekli kaydın yapılması gerekir” ifadelerinde bulunuldu.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir prefabrik yapının var olmadığını bildirerek, “İlgili dairelere bulgu konusu iletilmiş olup, bu kapsamda konteyner veya prefabrik yapı olmadığı şeklinde cevap verilmiştir. Bahsedildiği şekilde bir yapının ihale teknik şartnamesi kapsamında olup Belediyemize devrine yönelik madde olması halinde gerekli kaydın yapılmasına yönelik işlem tesis edilecektir” dedi.

MÜZE PARALARI GEÇ ÖDENDİ

Sayıştay denetimde büyükşehrin müze giriş ücretleri paylarının ilgili ilçe belediyelerine ödenmediği bulgusunu tespit etti. Denetçiler söz konusu olayla ilgili, “Büyükşehir Belediyesi hesaplarının incelenmesi sonucunda müze giriş ücretlerinden ilçe belediyesi hesabına yatırılması gereken payların aktarılmadığı tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı hesapları incelendiğinde söz konusu paya ilişkin 2018 yılında yapılan tahsilat ile ilgili ödeme kaydının olmadığı, söz konusu payın ilgili belediyelere aktarılmadığı görülmüştür” ifadelerinde bulundu. Büyükşehir ise söz konusu bulguyla ilgili olarak, “2018 yılında yapılan tahsilatlar ilgili İlçe belediyelerine aktarılmış olup tevsiki belgeler ektedir. Bundan böyle Belediyemize beyan edilip ödenen müze giriş payları aynı usulde ilçe belediyelerine aktarılmaktadır” denildi. Denetçiler, “Cevap ekinde yeralan belgeye göre aktarımların 20.03.2019 günü yapıldığı anlaşılmıştır” ifadelerinde bulundu.

HAL FİYATLARI YASA DIŞI ARTTIRILDI

Denetçiler, Büyükşehrin Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halinde bulunan yerlerin kira artışında 5957 sayılı kanuna uymadıklarını tespit etti. Tespite göre, “Belediyeye ait merkez sebze hali 2015 yılında yeni yerine taşınmıştır. Eski haldeki yerler 75m2iken yeni haldeki yerler 106,60m2olup, ilave olarak 48m2 sandık koyma yeri de bulunmaktadır. Yeni yerin metrekaresinin fazla olması nedeniyle oluşan yeni duruma göre Encümen tarafından 12.08.2015 gün ve 1423 numaralı karar ile 2015 yılı kira bedelleri güncellenmiştir. 2016 ve 2017 yılı kiraları ÜFE oranında artmış olmasına karşın, 2018 yılı kira artışı ÜFE (%15,47) yerine Takdir Komisyonu raporuna istinaden ( %19,50) yapılmıştır. Ancak 2018 yılı kira bedellerinin takdir komisyonu kararına göre artırılması 5957 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine aykırıdır” ifadelerinde bulunuldu. Belediye söz konusu tespite karşı verdiği cevapta “Söz konusu artış rutin bir artış olmayıp Kira süresinin uzun ve yeni yerin değerinin zamanla ortaya çıkabileceği öngörüsüne dayanılarak karşılıklı imzalanan kira sözleşmesine konulan yukarıdaki madde uyarınca yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Sayıştay ise yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, “Kira artışlarının 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere üretici fiyatları endeksi oranında arttırılması sağlanmalıdır” dedi.

BELEDİYENİN GELİR KAYBI OLUŞTU”

Denetçiler, belediyenin kazanmış olduğu davalardan kurum lehine hükmedilen vekâlet ücretinin bir kısmının tahsili için gerekli işlemlerin zamanında yapılmadığını tespit etti. Denetçiler, “Kurumun lehine hükmedilen 31.12.2009 ile 20.11.2015 tarihleri arasındaki 187 adet vekâlet ücretlerinin ilgili kişilerden tahsili için gerekli işlem süresinde yapılmamıştır. Bu işlemin süresinde yapılmamasının sonucu olarak geçen sürenin uzunluğu dikkate alındığında her ne kadar zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile tahsili mümkün olamayabilecektir. Kurum lehine Mahkemece vekâlet ücretine hükmedildiğinde ilgili muhatabına ödeme için yazı gönderilmeli, ödeme yapmadığı takdirde alacağın icra yoluyla tahsil edileceği belirtilmelidir. Tahakkuk eden vekâlet ücretlerinin tahsiliyle ilgili olarak tahakkuk ettiği zaman yapılması gereken işlemler yapılmamıştır. Böylece belediyenin gelir kaybı oluşmuştur” ifadelerine bulundu.

Büyükşehir söz konusu bulgu hakkında, “Belediyemizin lehine olan tüm ilamlar takibe konularak ilam vekalet ücreti alacaklarımız tahsil edilmektedir. Tahsil edilmeyen vekalet ücretlerinin tamamının tahsili için ayrıca çalışma başlatılmış olup, bir kısmı da bu kapsamda tahsil edilmiştir” şeklinde açıklama yaparken Sayıştay ise, “Kurumun lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ilgili kişilerden tahsili için gerekli işlemin süresinde yapılması önem arz etmektedir. Vekalet ücretinin karşı taraftan tahsili için gerekli işlem zamanında yapılmadığında zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile tahsili mümkün olamayabilecektir. Bu durumda bu işlemi zamanında yapmayan görevlilerin sorumluluğu oluşacaktır. Buna meydan vermemek için kurum lehine Mahkemece vekâlet ücretine hükmedildiğinde, ilgili muhatabına ödeme için yazı gönderilerek ödeme yapmadığı takdirde alacağın icra yoluyla tahsil edileceği belirtilmeli ve ödeme yapılmadığı durumda ise alacağın icra yoluyla tahsili için gerekli sürecin işletilmesi sağlanmalıdır” dedi.

İHALELER KARIŞTIRILDI

Sayıştay raporuna göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerin yasaya uygun olmadığı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan bazı ihalelerin götürü bedel ihale edilmesi gereken bina yapım işlerinin genelinde karma teklif (birim fiyat ve götürü bedel) suretiyle ihale edildiği tespit edildi. Kamu ihale kanununa göre, bina yapım işlerinin uygulama projesi yapılarak götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılması gerektiği ifade edilen Sayıştay raporunda, belediyenin ihale ettiği bina yapım işlerinde işin su basmanı seviyesine kadar olan kısmı birim fiyat teklif, diğer kısmı ise götürü bedel teklif olmak üzere ihaleye çıkılmakta olduğu ancak ihale edilen yapım işi olduğuna göre götürü bedel ihale edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca bu durumun 4734 sayılı Kanun'un 62'nci madde hükmüne aykırı olduğu ifade edildi.

Büyükşehir ise söz konusu bulguyla ilgili, “Bina inşaatları genel olarak Üst yapı (Bina) ve Bahçe Çevre İmalatları olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Üst Yapıda (Bina) gerekli her türlü hesaplamalar ve uygulama projelerini yapmak mümkün iken Bahçe ve çevre imalatlarında, alt yapı verilerindeki uyuşmazlıklar ve mevcut zemine etüt raporuna göre farklılıklar, vb. durumlardan ötürü uygulama projeleri yapılamamakta ve Kesin proje hazırlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, Bina İşleri gro beton üstü (Üst yapı) anahtar götürü bedel, Kalan kısmı (Alt yapı ve çevre) Teklif Birim Fiyat olacak şekilde Karma Teklif usulüyle ihale edilmektedir. Sayıştay ise cevap hakkında, “Bu tür ihalelerin anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmesi gerekir. Belediyenin ihale edeceği bina yapım işlerinin uygulama projesi yapılarak anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmesi sağlanmalıdır” dedi.

SÖZLEŞMELERDE MEVZUATA UYULMADI

Sayıştay, çalışanlara verilen sosyal denge ödemesine ilişkin sözleşmenin yenilenmesinde mevzuata uyulmadığı tespit etti. Yaptığı açıklamada, “Belediyede çalışan personele yapılan sosyal denge ödemelerine ilişkin alınan Meclis kararının 2005 yılında alındığı, bu tarihten sonra her hangi bir meclis kararının alınmadığı ve sözleşmenin 23’üncü maddesinin Kanuna aykırı olduğu görülmüştür. Sosyal denge sözleşmesiyle ilgili Meclis kararı alınması, meclisin yetki verdiği şart ve sürenin belirtilmesi ile toplu sözleşmede de bu süreye uyulması ve sözleşmeye 4688 sayılı Kanuna aykırılık oluşturan hükümlerin konulmaması gerekir” dedi. Büyükşehir ise söz konusu bulgu hakkında sözleşmenin ilk imzalandığı tarih belirtilip, 4688 sayılı Kanunun geçici 14 maddesi ve 2016-2017 ve 2018-2019 dönemini kapsayan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme hükümlerine değinilmiş ve 4688 sayılı Yasanın geçici 14'üncü maddesine istinaden yapılan ödemeler için meclis kararı almaya gerek bulunmadığı ifade edildi.

GEBZE TERMİNALİ 16 YILDIR DEVRALINMAMIŞ

Bir diğer tespit ise “Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkisinde olması gereken Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin devir alınması ile ilgili işlemlerin yapılmadığı” oldu. Sayıştay söz konusu bulgu hakkında, “Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkisinde olması gereken Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminalinin 2004 yılında devir alınması ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmadığı açıktır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesi ile terminalleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat verme yetkisi Büyükşehir Belediyesine ait iken, 6360 sayılı Kanun’un 7’nci maddesiyle Büyükşehir belediyelerinin bu fıkradaki görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği veya birlikte yapabileceklerine dair düzenleme yapılmıştır. Gebze terminalinin durumunun Kanuna uygun şekilde çözüme kavuşturulması sağlanmalıdır” dedi.

BİR KİŞİYE BİRDEN FAZLA İŞ YERİ

Denetçiler, hal işletmesinde bir kişiye birden fazla işyerinin verildiğini tespit etti. Denetçiler, “Merkez halindeki 16 numaralı işyerinin kiracısı aynı zamanda 15 numaralı işyerinin kiracısı şirketin ortağı, 23 numaralı işyerinin kiracısı aynı zamanda 22 numaralı işyerinin kiracısı şirketin ortağı,55 numaralı işyerinin kiracısı aynı zamanda 56 numaralı işyerinin kiracısı şirketin ortağı, 34 numaralı işyerinin kiracısı XXX limited şirketi olup, bu şirketin ortakları 33 numaralı işyerinin kiracısı ile 35 numaralı işyeri kiracısıdır. Bu bilgilere göre bir kişiye birden fazla işyerinin verildiği anlaşılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı olarak bir kişiye birden fazla işyerinin doğrudan veya dolaylı olarak kiralanma durumlarının 01.07.2015 tarihine kadar mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiği halde yapılmamıştır” dedi.

Söz konusu bulgu hakkında Denetçiler,“Toptancı halindeki işyerlerinin, üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccarlara kiralanabileceği veya atılabileceği, aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabileceği veya satılabileceği, işyerinin adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamayacağı veya satılamayacağı Yönetmelikte belirtildiği ve bu maddeye aykırılıkların 01.07.2015 tarihine kadar yapılması gerektiği halde yapılmadığı anlaşılmaktadır. Toptancı halindeki işyerlerinin, durumunun Yönetmeliğin 28’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 1’inci maddesinin onbeşinci fıkrasına uygun olması sağlanmalıdır” dedi.

ULAŞIMPARK’A KANUNA AYKIRI DEVİR

Sayıştay denetçileri, İzmit Şehirlerarası Terminal İşletmesinin işletme hakkının meclis kararı ile belediye Ulaşımpark’a verilmesinin usulsüz olduğunu belirtti. Denetçiler, “5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesine göre toplu ulaşım hizmetlerinin meclis kararı ile şirketine devretmesi mümkündür. Nitekim toplu ulaşım hizmetleri meclis kararıyla belediye şirketine devredilmiştir. Ancak şehirlerarası otobüs terminali işletme hakkı maddede sayılan toplu ulaşım hizmeti kapsamında değildir. 5216 sayılı Kanun’un26’ncı maddesine aykırı olarak İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası, arsası ve müştemilatının işletme hakkının Meclis Kararı ile Belediye şirketi olan Ulaşım Park A.Ş’ye verilmesi işleminin iptali ile Belediyenin mahrum kaldığı gelirlerin tahsili için gerekli işlemin yapılması gerekir” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir ise söz konusu bulgu hakkında, “Devir, sadece bir işletme hakkı devri olmayıp, Belediyemiz Şirketine ayni sermaye devri ve devredilen taşınmazın ayrılmaz parçası olarak işletme hakkının da devridir. Ayrıca, 26. Madde kapsamında değerlendirilecek olsa dahi, terminal işletmesini toplu taşıma hizmetinden bağımsız ve ayrı düşünmemek gerekir. Belediyemiz bu taşınmazın ayrılmaz parçası olan işletme işinden %10 pay almakla beraber bu alanın tüm genel giderlerinin de Ulaşımpark A.Ş. tarafından karşılandığı göz önüne alınmalıdır” ifadelerinde bulundu. Denetçiler ise, “5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesine aykırı olarak İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası, arsası ve müştemilatının işletme hakkının Meclis Kararı ile Belediye şirketi olan Ulaşım Park A.Ş’ye verilmesi işleminin iptaliile Belediyenin mahrum kaldığı gelirlerin tahsili için gerekli işlemin yapılması sağlanmalıdır”

YÖNETMELİĞE UYGUN YAPILMADI”

Sayıştay raporunda “2010 ve 2011 yılı ilamının 2013yılında, 2015 yılı ilamının 2017 yılında kesinleşmesi üzerine söz konusu ilamlarda tazmin hükmolunan tutarların sorumlulardan tahsili için gerekli işlemlerin Kanun ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı görülmüştür. Kesinleşen 2010, 2011 ve 2015 yılı Sayıştay ilamlarının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sorumlulardan tahsil edilmesi ve hüküm tarihinden tahsilatın yapıldığı tarihe kadar işleyecek faizlerinde alınarak tahsilat işlemine ait sürecin işletilmesi gerekir” ifadelerinde bulundu. Büyükşehir ise, “Bulgu da belirtilen konu ile ilgili olarak Sayıştay ilamlarının tahsiline yönelik kanuni faiz alınmadan bir kısım tahsilat yapıldığı görülmüştür. Bu kapsamda gerekli inceleme ve tespitler neticesinde kanuni faiz ile birlikte tahsil için gerekli çalışmalar yapılacaktır” şeklinde cevap verdi.

PARKOMATLAR KANUNA AYKIRI

Sayıştay yine bir bulgusunda, “Büyükşehir belediyesinin parkomatlı park yerlerinin işletmesini meclis kararıyla belediyenin şirketlerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın verildiği görülmüştür. Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesine istinaden yedi adet ilçedeki parkomatlı park yerlerini (Çayırova, Derince, Gebze, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Gölcük) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenen süre ve bedelle kendi şirketi olan Belde A.Ş’ye devretmiştir. İzmit park yerleri 17.02.2016 tarihine kadar Belde A.Ş. tarafından alt kiracılara, Gebze park yerleri 01.07.2014 tarihine kadar Belde A.Ş. tarafından alt kiracılara, Gebze park yerleri 03.09.2016 tarihine kadar Belde A.Ş. tarafından alt kiracılara, Karamürsel park yerleri 03.01.2014 tarihine kadar Belde A.Ş. tarafından Karamürsel Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmiş, belirtilen tarihlerden sonra ise Belde A.Ş. tarafından işletilmiştir. Gölcük park yerleri Belde A.Ş. tarafından Gölcük Spor Kulübüne ve Gölcük Spor Kulübü tarafından diğer işletmecilere verilmiş, Çayırova park yerleri ise Belde A.Ş. tarafından işletilmiştir” ifadelerinde bulundu.Denetçiler ayrıca söz konusu bulguyla ilgili “Parkomatlı park yerlerinin Belde A.Ş. şirketine ihalesiz verilmesiyle ilgili meclis kararlarının iptal edilerek 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale edilmesi ve geçen sürelerde elde edilen gelirle ilgili gerekli işlemlerin Kanuna uygun şekilde yapılması gerekir” dedi.

OTOBÜSLER, MİNİBÜSLER İHALESİZ ÇALIŞTIRILIYOR”

Sayıştay denetçileri, şehir içi çalışan minibüs ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarının ihalesiz çalıştırıldığını tespit etti. Denetçiler söz konusu bulgu hakkında, “Kocaeli’nin Büyükşehir olmasından önce ihaleli veya ihalesiz verilen toplu ulaşım hakkının Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra toplu ulaşım hakkının aynı şekilde sürdürülmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür. Belediyenin toplu ulaşım hizmetlerini Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği göz önüne alındığında, imtiyazı aşan şekilde fiili olarak hattın ihalesiz kullandırılması kabul edilebilir değildir. İhaleli/ihalesiz verilen ve 10 yıllık süresi dolan toplu taşıma araçlarına ait hatların çalıştıkları hatların süresi ve şartları da belirtilerek 5393 sayılı Belediye Kanununda öngörülen imtiyaz, kiralama ve ruhsat usullerinden biri seçilerek ve/veya 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da göz önüne alınarak ihale yoluyla verilmesi sağlanmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Sayıştay bulgu hakkında, “İdare cevabında mevzuata aykırı herhangi bir hat ihalesi ve bu hat ihalesine ruhsat verilmesi söz konusu olmadığı ifade edilmiş ise de, Bulgu da belirtildiği üzere yıllardır sürdürülen sistemin mevzuata uygun olmadığı açıktır. İdare cevabında kastedilenin yeni hatların verilmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Mevzuata uygun olarak verilenler Bulguda yer almamıştır” dedi. Yine toplu taşımayla ilgili bir bulguda denetçiler, “Kocaeli’nin Büyükşehir olmasından önce Valilik veya il trafik komisyonu kararına istinaden ilden ilçeye veya ilçeden ilçeye çalışan toplu ulaşım araçlarının 5216 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra Büyükşehir’in izni ve denetimi altında çalıştıkları, verilen çalışma izninin Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra da aynı şekilde sürekli olarak sürdürülmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür” ifadelerinde bulundu.

SINAVSIZ ATAMA YAPAN BELEDİYE

Sayıştay, teknisyen veya fen memuru olarak çalışırken sınava girmeden teknikerliğe; veri hazırlama kontrol işletmeni olarak çalışırken yine sınavsız mühendisliğe atama yapıldığını tespit etti. Belediyenin usulsüz atamaları raporda şu ifadelerle yer aldı: “1950 sicil numaralı personel teknisyenlikten teknikerliğe, 1980 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 2755 sicil numaralı personel kontrol memurluğundan teknikerliğe, 3070 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 3091 sicil numaralı personel fen memurluğundan teknikerliğe, 3180 sicil numaralı personel veri hazırlama ve kontrol işletmenliğinden mühendisliğe, 3270 sicil numaralı personel teknisyenlikten teknikerliğe sınava girmeden atanmıştır. Sınava girmeden tekniker veya mühendis kadrosuna atanan bu kişilerin tekniker veya mühendisliğe yapılan atamalarının iptali sağlanmalıdır.”

HİZMETLİ BAŞÇAVUŞ OLDU

Sayıştay denetçileri usulsüz atamalarla ilgili yine bir bulgusunda, “Zabıta memuru olarak çalışan kişilerin zabıta komiser yardımcılığına, itfaiye eri kadrosundan itfaiye çavuşluğuna ve hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna ve ayniyat saymanlığına yapılan atamaların Yönetmeliğe uygun olmadığı görülmüştür. 2198 sicil numaralı personel zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 2253 sicil numaralı personel hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna, 2292 sicil numaralı personel zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 3060 sicil numaralı personel itfaiye kadrosundan itfaiye çavuşluğuna sınava girmeden Yönetmeliğe aykırı olarak atanmışlardır.

3055 sicil numaralı personel 31.12.1997 tarihinde daktilograf olarak göreve başlamış, 01.11.2004 tarihinde sınava girmeden muhasebeci kadrosuna atandıktan sonra şef ve 18.10.2012 tarihinde de ayniyat saymanı kadrosuna atanmıştır. Ayniyat saymanlığına atanmanın dayanağı muhasebeci kadrosuna atanmadır. Atama yazısının incelenmesinde bu kişinin atama tarihindeki Yönetmeliğe uygun atamasının olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü bu kişi sınavla muhasebeci olması gerektiği halde herhangi bir sınava girmemiştir. Büyükşehir atamaları savunurken Sayıştay ise, “Yapılan açıklamalara göre 2198 sicil numaralı personelin zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 2253 sicil numaralı personelin hizmetli kadrosundan itfaiye başçavuşluğuna, 2292 sicil numaralı personelin zabıta memurluğundan zabıta komiser yardımcılığına, 3060 sicil numaralı personelin itfaiye kadrosundan itfaiye çavuşluğuna, 3055 sicil numaralı personelin şefliğe yapılan atamaları mevzuata uygun olmadığından dolayı bu atamaların iptali gerekir” açıklamasını yaptı.

GEZİ İÇİN MİLYONLAR HARCANDI

Sık sık gezi eleştirileriyle gündeme gelen Karaosmanoğlu hakkında Sayıştay denetçileri 1.2 milyon ve 823 bin liralık gezileri açıkladı. Sayıştay raporunda söz konusu geziler şöyle anlatıldı: “Belediye talep eden herkesi günü birlik il dışı kültürel geziye götürmek amacıyla şehirlerarası kültürel gezi organizasyon hizmet alım işini ihale etmektedir. 2018-158557 ihale kayıt numaralı 15 Nisan – 15 Haziran 2018 tarihleri arasında 823.190,00TL bedelli şehirlerarası kültürel gezi organizasyonu hizmeti işinde, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Konya, Bilecik-Söğüt illerine, 2018-278187 ihale kayıt numaralı 18 Haziran-18 Eylül 2018 tarihleri arasında 1.211.962,50TL bedelli şehirlerarası kültürel gezi organizasyonu, hizmet alım işinde Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik-Göynük, İznik, Ankara, Bolu, Konya illerine gidilmiştir. Belgelerin incelenmesinde vatandaşların Belediyenin imkânlarıyla şehirlerarası gezilere götürüldükleri görülmüştür. Vatandaşların bulunduğu belde dışında başka yerlere götürülmesi 5216 ve 5393 sayılı Kanun’a uygun olmadığından dolayı bu giderin belediye tarafından karşılanmaması gerekir. Belediyenin vatandaşlara Kocaeli ili dışına yapılacak gezi için otobüs kiralaması ve gidilecek yerin tanıtımı belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmemektedir. Belediye sınırları dışına yapılan ve belediyeye ait bir vazifenin gördürülmesine yönelik olmayan bu giderin belediye bütçesinden karşılanmamalıdır” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir söz konusu gezilerin vatandaşa hizmet olarak yapıldığını savunurken, Sayıştay, “İl dışı geziye katılan kişilerin kendi imkanlarıyla yapması gereken seyahatin hiçbir ölçü aranmaksızın belediyece karşılanması mevzuata aykırı olduğu gibi, kişilerin karşılaması gereken özel giderlerin bütçeden karşılanmasına neden olmaktadır. Belediye sınırları dışındaki illere yapılan gezi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmemesi için gerekli sürecin işletilmesi sağlanmalıdır” dedi.

MÜTEAHHİTLERE KIYAK

Sayıştay, yapım işleri ihaleleri için müteahhitten aldığı araçların işin kontrolünde görevli personel tarafından kullanılması gerektiği halde işle ilgili olmayan birimlerde kullanıldığını tespit etti. Söz konusu tespite geniş yer verilen raporda şu ifadeler yer aldı: “İhale edilen yapım işlerinin şartnamelerinde, Yüklenici, Yapı denetim görevlisinin kullanımı için yer teslimini takip eden 2 hafta içerisinde …adet binek tipi (klimalı) ruhsatlı .. model ve üstü asgari 1230 cc- 85 hp otomobil ekipmanları ile birlikte temin etmekle yükümlü olacaktır. Araçlarla ilgili tüm giderler (akaryakıt masrafları dâhil, aylık her araç için 4'er depo yakıt) ogs sistemi, tamir ve bakım masrafları ile vergiler, kasko dâhil sigorta primleri gibi masraflar yükleniciye ait olacaktır” hükmü yer almıştır.

Uygulamada genel olarak teknik şartnamelere işle ilgisi olmayan ya da gerekli olandan daha fazla araç yazılarak aslında araç kiralama işi yapım işlerine ilişkin ihalelerin kapsamına alınmaktadır. İdare işle ilgili olmayan araçları iş kapsamında talep etmiştir. İdare tarafından teslim alınan bu araçlar idarenin ihale kapsamındaki işle ilgisi olmayan çeşitli birimlerinde kullanılmaktadır. İhale edilen işlerin şartnamelerinde istenen araçların işin niteliğine uygun sayıda olması ve yapı denetim görevlisinin kullanımı için verilmesi gerekir.” Belediye ise cevabında şu ifadelere yer verdi: “İdaremiz tarafından ihalesi yapılan işlerde görevli olan yapı denetim görevlilerinin belli sayıda olmaları sebebiyle bir yapı denetim görevlisi farklı birkaç işte görevli olmaktadır. Bu nedenle temin edilen araçlar ilgili birimlerce teslim alınarak yapı denetim görevlilerine iş durumuna göre kullanımına verilmektedir. Tarafımızca ihale edilen işlerde işin durumuna göre yapı denetim görevlileri aynı işte İnşaat Mühendisi, Mimar, Peyzaj mimari, İnşaat teknikeri, Makine mühendisi, Makine teknikeri, Elektrik mühendisi, Elektrik teknikeri şeklinde olabilmektedir. İhaleye çıkarken araç sayıları bu çerçevede değerlendirilmektedir. Bundan böyle de gerekli dikkat ve özen gösterilecektir.”

MECLİS KARARI ALINMADAN TAHSİS

Sayıştay, bazı taşınmazların meclis kararı alınmadan başkanlık oluru ile tahsis edildiğini tespit etti. Sayıştay denetçileri söz konusu usulsüzlüğü şu ifadelerle anlattı: “İdare kendisine ait taşınmazı, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Ancak kanunen tahsisin yapılması için belediye meclisi kararı alınmalıdır. Meclis kararı olmadan başkanlık makamı oluru ile 478/51 parsel trafo alanı 02.03.2009 tarih ve 593/1848 sayılı Başkanlık makamı oluru ile, 114/1 ve 115/1 parselli spor tesisi 21.07.2014 tarih ve 11078 başkanlık makamı oluru ile ve 3560 parsel düğün salonu 09.06.2014 tarih ve 87519 sayılı başkanlık makamı oluru ile meclis kararı alınmadan tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsislerin iptal edilip, meclis kararı alınarak tahsis edilmesinin sağlanması gerekir.”

Büyükşehir ise söz konusu bulgu hakkında, “Meclis kararı olmadan Başkanlık Makamı oluru ile tahsis işlemi yapılan 478 ada 51 parsel trafo alanının kiralama işlemi yapılması yönünde işlem tesis edilmesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kiralama işlemine başlanmıştır. Başkanlık Makamı oluru ile tahsis edilen Kartepe Belediyesine ait Şirinsulhiye Mah. 114/1 ve 115/1 parseldeki Belediyemizce yaptırılan spor tesislerinin Meclis kararı ile tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclisine karar alınmak üzere yazılmıştır. Başkanlık Makamı oluru ile tahsis edilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kartepe Uzunbey Kumlaçiftliği Mah. 3560 parsele Belediyemizce yaptırılan NFK Kültür Merkezinin düğün salonu ve çok amaçlı salonun bulunduğu zemin katın tamamının Kartepe Belediyesine tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karar alınmak üzere yazılmıştır” dedi.

26 Ocak 2020 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17

B - KANUN VE YÖNETMELİKLERİ BİLMEYEN YÖNETİCİLER GERÇEKTEN BUNU BİLGİSİZLİKTEN YAPIP KAMU ZARARI OLUŞTURUYORSA BUNLARIN YÖNETİCİLİKLERİ SORGULANMALI. VE BU YÖNETİCİLERİN NERELERDEN, HANGİ KURUMLARDAN VE NASIL GELDİKLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI ARAŞTIRMALI. BU DEDİĞİMİ ARAŞTIRDIKLARINDA ZATEN HATAYI HEMEN BULUP ANLARLAR...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 13:46
16

B - SINAVSIZ ATAMA BELEDİYELERDE OLUYORSA, BAKANLIKLARDA VE YÜKSEK MEVKİLERDE NELER OLMAZ DİYE İNSANIN AKLINA BAZI SORULAR GELİYOR. YAZIK.... ÇOK YAZIK.....

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 11:06
15

B - Arkadaşlar samimiyetime inanırsanız ufak bir notum var. Sayıştay Belediyelerini mutad zamanlarda her zaman denetlemeye gelir. İnan yukarıda yapılan yanlışlıklıklar ve usulsüzlükler tam bir acemi bir belediyecilik anlayışı. İlk dönemde olsa bir nebze hataları kabul etmek mümkün olabilir. Ama aynı parti den aynı belediye bunu 17.yılının içinde yapıyorsa bu tam bir fiyasko. Çünkü kanunlar yönetmelikler o kadar açık ki , eğitimsiz biri bile bunu yapmaz. Bunların başlıca nedeni LİYAKTSIZ VE TORPİLLE GELEN YÖNETİCİLER..

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 11:01
14

İzmitli - İbrahim Efendi bir de din öğretmeni olacaksın.Din öğretmeni bile bunları yapıyorsa biz ne yapalım ? Oğlunun kumarhane kapatmasından bahsetmiyorum bile ...

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 05:51
13

Çakır - haram zehir zıkkım olsun,ateş sizi çağırıyor,

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 27 Ocak 21:44
12

Alp 41 - Karaosmanoğlu senin gibi müslümanlar için yaşasın CEHENNEM.pis hırsız.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 27 Ocak 18:44
11

Kemal - Sayıştay yatları katları uçakları da sorsun emekli maaşıylamı yaptı bunları ! çocukları denizden mideye çıkarırdı biri yuvacık barajında çalışıyordu şimdi zengin mütehait olmuşlar ama Allahın huzurunda nasıl hesap verecekler acaba...!

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 17:37
10

Ersin Soykan - İŞİN BİTİCE ÇIK HAKKINIZI HELAL EDİN DİYE YALVAR.İŞİN ÇOK ZOR.BU DÜNYADA BELKİ SIYIRIRSIN ANCAK SİZİN İNANMADIĞINIZ,HESAP GÜNÜNDEN VE ALLAHIN HÜKMÜNDEN KURTULAMAZSINIZ.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 14:39
08

Korkuyorum - guluyoruz ağlanacak halimize. Encümen üyeleri seçimi her partinin uyeleri tarafından aday adayları isimle belirlenmediği (encümenleri siyasi parti merkezi değil, parti üyelerince aday adayları ismini belirleyecek seçecek) müdetteçe benzer konuları tüm siyasi partilerde görebiliriz. Encümenler parti üyelerine karşı sorumlu olmalı, partinin malı olmamalıdır.Encümenler mal değil, siyasi partinin temsilcisi olmaıdır kanaatindeyim.Saygılarımla

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 13:17
07

çöpçü - konteyner ve prefabrik yapılar eş dost akrabaların memleketlerinde veya civar köylerdedir garanti

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 10:57
06

Izmitli - bunlar inşallah daha başlangıç olur. yargı önünde hesap verdiği günleride görecez.

Yanıtla . 22Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 09:08
05

Kuzeyyıldızı41 - Ne diyordu başkan ; Çalışınca oluyor!!! Gördük, maşallah çok iyi çalışmışlar (Yandaşlara)

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 08:52
04

Osman - Bu biz biliyorduk bunları yaptığını zaten. Bursa Büyükşehir Belediyesini uyaralım bizim eski başkanda her türlü usülsüz var. Bu arkadaşı ile alıp maaş vermesinler Birde bu hırsızı alıp içeri atsınlar bıktık artık bu adamın yüzünü görmekten. Şevki bir Karaosmanoğlu iki bu adamlarda hiç utanma yok galiba hala daha çıkıp yorum yapıyorlar, fikirlerini beyan ediyorlar. Bi gidin kardeşim ya

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 23:50
03

Jeom Behzat Gönül - Syn. İbrahim Karaosmanoğlu, bunca işin arasında depremlerin önceden tespit etmem ile ilgili projem ve bana iş imkanı bulamadınız. Engellemediniz ve bu bakimdan da teşekkürler. Bu haberle çok yoğun olduğunuzu anladım. Yakın akrabalarim hep deprem var mı diye sordular ve bu kişiler sizin çevrenizi de tanıyor! AFAD depremi önceden soylermi? (Jeoloji Müh. Behzat Gönül. Kocaeli/Türkiye).

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 22:04
02

Tekin 41 - COLUK COCUGUNDAN TORUNLARINDAN BIN BETERI CIKSIN.K8MLER KUL HAKKI YEDILERSE BBIN BETER OKSUNLAR

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 21:52
01

İzmi̇tli̇ - KUL HAKKININ KRALI KARAOSMANOĞLU.KAMUOYU CEVABINIZI BEKLER.SAYIŞTAYIN RAPORU YALNIŞ DEYİN VE YAZILANLARA AYNI ŞEKİLDE MADDE MADDE CEVAP VERİNİZ.

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 20:44


Anket CHP'de il başkanı kim olmalı?