Büyükşehir’in tahsisleri hatalı, mali tablolarda sorun var

Sayıştay tarafından yayınlanan Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporunda birçok sorun tespit edildi. Denetçiler, dernek, STK ve vakıflara karşılıksız tahsis yapılamayacağını, mali tablolarda sorun olduğunu ayrıca ilçe belediyelerine borç verilemeyeceğini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri

Sayıştay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı denetim raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda 2020 yılında gelirler bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artış gösterdiği belirtilerek “Artışın büyük oranda merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylarının eklenmesi sonucu arttığı anlaşılmakla birlikte, gelir yönetiminde sağlanan başarı da bu artışta etkili olmuştur. Mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

MALİ TABLOLARDA GERÇEK DURUM TAM OLARAK YANSITILMADI”

Sayıştay denetçileri, ticari faaliyet konusu olmayan giderlere ilişkin Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapıldığı görüldüğünü belirterek, “2020 yılı içerisinde 11.664.200,18 TL tutarında KDV’nin indirim konusu yapıldığı görülmüştür. İşlem çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle hangi alımların yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak indirim konusu yapıldığı tespit edilememiştir. Büyükşehir Belediyesinin mali tabloları ile taşınmaz kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, mali tablolarda kayıtlı taşınmaz tutarlarının gerçek durumu tam olarak yansıtmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

2017’YE KADAR TAMAMLANMADI”

Denetçiler, bulguyla ilgili şu ifadelere yer verdi; “Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz tespit, değerlendirme ve yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz hesap alanında yapılan incelemelerimizde, son dönemlerde çeşitli yollarla edinilen veya elden çıkarılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıldığı anlaşılmakla birlikte, eski kayıtların güncellenememiş olması sebebiyle mali tablolarda kayıtlı tutarlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Tüm bu açıklanan sebeplerle, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali tablolarında 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirilmektedir.”

MEVZUATA AYKIRI KAFETERYA VERİLDİ

Denetçiler, Büyükşehir’in mülkiyetinde olan kafeteryalardan bir kısmının mevzuata aykırı olarak ilçe belediyelerine tahsis ettiğini tespit etti. Sayıştay, “Belediyelerin mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmaz tahsis etmesinin ön koşulu, tahsisi yapılan taşınmazın, idarenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmasıdır. Buna karşılık ticari işletmecilik kurallarına uygun yönetilen kafeteryaların tahsisi, belediyelerin asli görev ve hizmetleri kapsamında değildir. Dayanağı asli kamu hizmetinin yerine getirilmesi olmayan tahsis işleminin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verirken Büyükşehir ise konunun düzeltilmesi için ilgili ilçe belediyelerine bildirimde bulunulacağını belirtti.

BİR TAŞINMAZIN BEDELSİZ TAHSİSİ MÜMKÜN DEĞİL”

Sayıştay, çok önemli bir bulguyu gündeme taşıdı. Denetçiler, “Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’yla “ortak hizmet projeleri kapsamında” bazı derneklere ücretsiz olarak taşınmaz tahsis edildiği görülmüştür. Öte yandan belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmektedir. Ancak mevzuat gereği ortak hizmet projeleri kapsamında bir taşınmazın bedelsiz olarak tahsisi mümkün değildir. Zira ortak hizmet projesi; belediye ile derneğin veya “kamuya yararlı derneğin” ortak bir amaç için Belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan bir hizmeti “iş birliği içinde” gerçekleştirmeleridir. Paydaşların görevlerinin belirlendiği bir hizmet tanımı içerisinde birbirine eşit katkılarının olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

TAHSİSLERİN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların “ortak hizmet projeleri kapsamında” bazı dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımı için yapılan tahsislerin 2020 yılında devam ettiği görüldüğü belirtilerek, “Kamu İdaresi bulgu konusu tahsislerin dernek, vakıf ve kuruluşlarla "ortak hizmet projeleri" kapsamında, ortak kullanıma ve işbirliği yapma amacına yönelik olarak yaptıklarını ve mevzuata uygun olduğunu ifade etmiştir. Ancak ortak hizmet projeleri kapsamında bile olsa yukarıda belirtilen mevzuat gereği karşılıksız tahsis mümkün değildir. Yapılan tahsis işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir” denildi.

İLÇE BELEDİYELERİNE BORÇ VERMESİNE İZİN VEREN HÜKÜM YOK”

Denetçiler, Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda ilçe belediyesine verdiği borcun 2020 yılında geri ödemesinin tamamlanmadığı anlaşıldığını belirterek, “Büyükşehir belediyesinin bağlı kuruluşlarla sınırlı olmak üzere belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabileceği ve bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmayacağı açıktır. Ancak belediyelerin ilçe belediyelerine borç vermesine izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki kamu idaresi de konuya itiraz etmemiş ve ilçe belediyesine verilen borç için yasal faiz tahakkuk ettirildiğini ve faizleri ile birlikte tahsil sürecinin devam ettiğini bildirmiştir. Belediyenin 2020 yılı sonu itibariyle vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş alacak bakiyesinin 94 milyon 754 bin 554 TL olduğu görülmüştür. Dolayısıyla vadesi geçmiş alacağın tahsili için gerekli tedbirler alınmalıdır. Nitekim idare alacakların tahsilatlarının kısmen yapıldığını, kalanı için de işlemlerin yürütüldüğünü bildirmiştir” ifadelerine yer verdi.

YİNE PAZARLIK USULÜ İHALE BULGUSU

Denetçiler, Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde olup 2020 yılında “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan faaliyette bulunan işletmeler olduğunu da tespit etti. Bir diğer bulguda “pazarlık usulü” yapılan ihale konusu tekrar gündeme geldi. Büyükşehrin 2020 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 5, Gençlik ve Spor Dairesi 5, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi 5, Fen İşleri Dairesi 18, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 2, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 7, Ulaşım Dairesi 12, Yapı Kontrol Dairesi 22 adet olmak üzere toplam 76 Adet mal ve hizmet alımı pazarlık yöntemi ile alındığı belirtildi. Denetçiler, “İhale onay belgelerinde de bu usulün kullanılma gerekçesi açık, gerçekçi ve objektif olarak belirtilmemiştir. İhalelerde şeffaflık, eşitlik ve rekabet ilkesi gereği istekliler arasında ayrım yapılmadan ihaleye katılım yeterliliği olan herkese ihaleye katılma fırsatı tanınması gerekir. Oysa Pazarlık ihaleleri iki ya da üç isteklilerin davet edilmesi sureti ile gerçekleşmektedir. Özel durumlarda kullanılması geren bir yöntemdir. Bu durum ise ihalelerde temel ilkelere riayet edilmeme riskini beraberinde taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

HİZMET KİRALAMASI YÖNÜYLE RAHATLIKLA KARŞILAYABİLMEKTEDİR”

“İhtiyaç Duyulan Araç Temini İşinin Yapım İşleri Kapsamına Dâhil Edilmesi ve Dahil Edilen Araçların Amacı Dışında Kullanılması” bulgusuyla ilgili Sayıştay, “2020 yılında ihale edilen veya devam eden yapım işlerinde, her iş için bir, iki veya üç araç temininin ihale kapsamında dahil edildiği görülmüştür. İhale edilen yapım işlerinin şartnamesinde yer alan araçların işin niteliğine ve ihtiyacına binaen olmasından ziyade, genel araç teminine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu araçların yapı denetim haricindeki birimlerce de kullanıldığı ve kullanım yerlerinin takibinin de yeterince yapılamadığı anlaşılmaktadır. İdare her ne kadar yürütülen işlerin çoğunluğun yapım işi olduğunu ve yapım işlerindeki iş yoğunluğun zaman zaman artması veya azalması durumunda hizmet alımı yapılarak sabit sayıda araç temin etmenin ihtiyacı karşılayamama durumunu ortaya çıkarabileceğini ifade etse de ihale kapsamında istenen aracın, o işle ilgisinin olması gerekmektedir. Kaldı ki araçların yapı denetim görevlisi yerine başka birimlerde görevli kişilerce kullanılması da uygun değildir. İdare ihtiyaç duyduğu aracı “hizmet kiralaması” yöntemiyle rahatlıkla karşılayabilmektedir” dedi.

İŞÇİ YILLIK İZİNDEN FERAGAT EDEMEZ”

Bir diğer bulguda, Büyükşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin çoğunluğunun yıllık izinlerini kullanmayıp biriktirdiği ve biriktirilen izinlerin emeklilik aşamasında toplu izin ücreti ödemelerine dönüştürüldüğü tespit edilerek denetçiler tarafından yapılan incelemede; belediyedeki kadrolu İşçilerin geçmişten bu tarihe kadar kullanmadıkları izinlerinden dolayı, emekli veya yaş dışında diğer şartları taşıması nedeniyle ayrılan 62 kadrolu işçiye 2020 yılında 1 milyon 273 bin 788,91 TL toplu izin ücreti ödendiğini belirtti. Denetçiler, “İşçi yıllık izin hakkından feragat edemez. İşveren olarak kurum yönetimlerine düşen görev çalışanların anayasal haklarının kendi rızalarıyla bile olsa ihlaline yol açan bu uygulamaya izin vermemek olduğundan, yıllık izinlerin kanunun öngördüğü şekilde kullandırılması sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin konusu dışında hükümler içerdiğini de belirten denetçiler, Sosyal Denge Sözleşmesi’ne, sosyal denge tazminat tutarının tespit edilmesi dışında hükümler konulmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu düşünülmektedir.

03 Ara 2021 - 12:16 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.476.826 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

05

İzmi̇tli̇ - SANKİ BABALARININ MALINI DAĞITIYORLAR.KENDİ CEPLERİNDEN ÇIKSA VALLAHİ 1 KRŞ VERMEZLER.BUNLAR TAKİYYECİ BUNLAR.BUNLAR BİLALE YARANMAK İÇİN YAPMADIKLARI ŞEY KALMADI.HEPSİNİN ÇOLUK ÇOÇUĞUNDAN TORUNLARINDAN FİTİL FİTİL ÇIKSIN İNŞAALLAH.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 11:46
04

Osmann - Karaosmanoğlu başkan'ın yatacak yeri yok. Dua etsin de iktidar değişmesin, değişirse onu RTE bile kurtaramayacak. Eğer eceli gelip daha erken fani olursa yapacak bir şey yok, hesabını yaradanın huzurunda verecek ki o zaman ne diyecek bilemiyorum.........!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 00:06
03

Vatansever - Sayıştay, vergi veren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına kamu harcamalarını denetliyor da kimin umurunda.(kim dinler Yalova kaymakamını misali) siz anladınız onu

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 17:39
02

Fatih Sultan - Seçimden sonra kaçacak yeriniz yok tek tek yakaniza yapılacak bu harcanan aktarılan her kuruşun hesabını vereceksiniz.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 03 Aralık 12:33
01

Mehmet Kurt - Büyük şehir in neyi hatalı değil ki yürüyüş yolu daha bitmeden bozulup patlamaya taşları dökülmeye başladı işi yandaşa verince böyle oluyor demek ki.

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 03 Aralık 12:23


Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?