Reklamı Kapat

Türkiye, 2020’de depremde en fazla can kaybı veren ülke oldu!

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu… Açıklamada dikkat çekici bilgiler verildi, öneriler sıralandı. Kocaeli, deprem kuşağında… 17 Ağustos 1999’daki deprem herkesin hafızasında. Yakın zamanda İzmir’de deprem oldu… İstanbul depremi bekleniyor.

Temizkan’ın 1-7 Mart Deprem Haftasıyla ilgili yaptığı açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum.

**

Ülke insanımızın depremlere karşı farkındalığının artırılması, ülkenin altyapı ve üstyapısının depremlere hazır hale getirilmesi ve yapılan hazırlık çalışmaların toplumla paylaşılması amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arası “deprem haftası” olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları hafta boyunca yaptıkları çeşitli etkinliklerle toplumu aydınlatmaya çalışmaktadırlar.

DEPREMLER BÜYÜK KAYIPLARA

NEDEN OLMAYA DEVAM EDİYOR.

2020 yılı, depremlerin maddi ve manevi yıkıcı etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bir yıl oldu. Aslında büyüklükleri literatürdeki skalaya göre “orta büyüklükte” derecelendirilen ve hasar yapıcı etkisi sınırlı olması gereken bu depremler, merkez üstünden onlarca kilometre ötede yıkım ve ölümlere yol açtı; Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyinde meydana gelen ve 70 kilometre ötesinde İzmir’in Bayraklı ilçesinde 117 kişinin ölümüne yol açan Sisam Depremi, ya da merkez üstü Elazığ-Sivrice olan ancak yaklaşık 40 kilometre ötesinde Elazığ merkezde Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallelerindeki binaları yıkarak 30’dan fazla yurttaşın ölümüne yol açan Sivrice Depremi veya İran’ın Khoy kentinde meydana gelen ancak Van’ın Başkale ilçesine bazı mahallerinde binaların göçmesi sonucunda 9 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem gibi.

2020’DE EN AZLA CAN KAYBI TÜRKİYE’DE

Sonuç olarak, 2020 yılı boyunca meydana gelen depremlerde toplam 168 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 3000’e yakın vatandaşımız yaralanmış, 80.000’ne yakın konut, işyeri gibi bağımsız bina bölümleri yıkılmış veya ağır hasar görmüş, 20 milyar liraya yakın maddi kayıpla yüze yüze kalınmıştır. Türkiye, dünyada 2020 yılında meydana gelen depremler sonucu en çok can kaybının yaşandığı ülke olmuştur.

Depremselliği yüksek riskli bir coğrafyada kurulu kentsel ve kırsal alanlarımızda deprem risklerini azaltma konusundaki sorumluluklar merkezi ve yerel yönetimler arasında dağıtılmış olsa da temel sorumluluk devletindir. Bu sorumluluklar sadece yerleşim birimlerinde gerekli mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı uygulamalarından yararlanarak mevcut riskleri azaltmak anlamına gelmez; hem merkezi ve hem de yerel yönetimler açısından öne çıkan asıl sorumluluk mevcut risklerin tespiti ve azaltılmasının yanında, yeni risklerin önlenmesi, yaşam alanlarımızdaki deprem risk havuzunun büyümesine neden olan unsurların engellenmesinden geçmektedir.

DEPREM RİSK HAVUZU

Gelinen noktada, ne yazık ki kentlerimizde ve diğer yaşam alanlarımızdaki deprem risk havuzu her geçen gün biraz daha büyüyor

Depremlere kaynaklık eden diri fayları unuttuk! İçinden diri faylar geçen kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında hazırlıksız bir şekilde yaşamlarımızı sürdürüyoruz….

Güvenli yapılaşmanın ilk adımı olan zemin ve temel etüt raporlarını yerinde denetleyen bir yapı denetim sistemini beton lobisi istemiyor diye henüz kuramadık! Mevcut mevzuatın uygulanmaması için ilgili merkezi ve yerel idareler iş birliği içinde…

Eskimiş ve günün ihtiyaçlarına yanıt vermeyen planlama, imar, afet, yapı üretim ve denetim mevzuatıyla deprem etkilerini yönetmeye çalışıyoruz! 50 yılı aşkın süredir deprem zararlarının etkilerinin azaltılması konusunda gelişmiş ülkelerde uygulanan “fay yasası” gibi düzenlemelere sırtımızı dönmeye devam ediyoruz…

Birçoğu aktif diri faylarla oluşturulan ova ve tarım alanları imara açılarak bir yandan deprem risk havuzu genişletirken diğer yandan gıda üretim alanları heba edilmeye devam diyor…

Ülkede yerleşim alanlarının yanı sıra çok sayıda kritik sanayi tesisi, köprü, baraj, gölet, kimyasal kirleticilerle doldurulmuş atık havuzları, limanlar, petrol dolum tesisleri diri fay üzerine inşa edilmiş ve edilmeye devam ediyor….

Toplumu ilgilendiren depremlere ilişkin yasal mevzuat veya yönetmelik düzenlemeleri kapalı kapılar ardında, şeffaflıktan uzak bir anlayışla bazı yandaş şirketler üzerinden hazırlanmaya devam ediyor…

DEPREM VE AFETE MARUZ KALMAK

2020 yılındaki deprem deneyimleri de göstermiştir ki, ülkemizde insanların başta deprem olmak üzere afet tehlikelerinin yıkıcı etkisine maruz kalma oranı azalmamakta, aksine artmaktadır. 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam depremi sonrasında meydana gelen ve ülkemizdeki ölümlü ilk tsunami olayı yerleşimleri tehdit eden afet tehlike yelpazesini genişletirken, yine aynı depremde yıkılan ruhsatlı yapılar deprem riskinin sadece ruhsatsız ve kaçak yapılar açısından geçerli olmadığını da gözler önüne sermiştir. Yani devletin gözetimi ve denetimi altında yapılan çok sayıdaki ruhsatlı yapı da yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Bu durum basit bir sorumsuzluk olmayıp, açıkça bir cinayettir.

Bugün, ülkemizin depremsellik gerçekliğinin tüm yönleriyle daha iyi anlaşılmasına, yapı ve zemin açısından bütünlüklü bir şekilde deprem risk analizlerinin yeniden yapılmasına ve bu analiz sonuçlarıyla beslenen bir deprem risk yönetim sisteminin kurulmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda Oda olarak bu yılki DEPREM HAFTASI’nda bir çağrı yapmaya karar verdik: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemiz yerleşimlerinde artan deprem riskleri karşısında TBMM Başkanını, Cumhurbaşkanını, Bakanları, Milletvekillerini, Merkezi ve Yerel Yönetimleri, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarını, Üniversiteleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticilerini sorumluluklarını yerine getirmeye ve “depremlere karşı daha duyarlı, daha kararlı ve daha mücadeleci olmaya çağırıyoruz…”

BU ÇAĞRININ GEREĞİ OLARAK;

Her tür ve ölçekte mekansal planlar, afet risk azaltma planları ile deprem mastır ve sakınım planlarına altlık oluşturacak nitelikteki mikrobölgeleme etütlerinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla, İmar Kanunu’na bir madde ilavesi yapılarak planlama öncesi mikrobölgeleme etütlerinin yaptırılması zorunlu hale getirilmelidir.

Fay yasası 3 ay içerisinde çıkartılarak hem ülkemizin depremselliği hem de bunun bir parçası olan diri fayların yüzey faylanması tehlikesinin belirlenmesine yönelik mevzuat oluşturulmalı; MTA’nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Paleosismoloji Araştırma Projesi hızlandırılarak 3 yılda tamamlanmak üzere gerekli planlamalar yapılmalıdır.

Yukarıdaki araştırma çalışmaları için başta 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu (DASK Kanunu) kapsamındaki gelirler ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’la oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabındaki gelirler başta olmak üzere kamu kaynaklarından yeterli ödenek ayrılmalı ve ilgili idarelere bu maçla kullanılmak üzere tahsis edilmelidir.

Deprem risklerinin önlenmesi amacıyla mikrobölgeleme ve paleosismoloji araştırmalarının planlanması ve uygulanması süreçlerinde yerel yönetimler aktif olarak devrede olmalı, bu araştırmaların yerel idarelerce yapılması/yaptırılması için deprem zararlarının önlenmesi amacıyla toplanan özel tüketim vergisinden gerekli ödenekler tahsis edilmelidir.

İmar, Afet, Yapı Üretim ve Denetim ve Kentsel Dönüşüm yasalarının deprem güvenliği temelinde birbiriyle daha uyumlu çalışmasını sağlayacak içerik ve yapıya kavuşturulması için ilgili bakanlık, meslek odaları, yerel yönetimler ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon kurulup, 2021 yılı içinde gerekli değişiklikler hazırlanarak TBMM’ye gönderilmelidir.

Beton lobisinin başta ovaların imara açılması olmak üzere imar, planlama, yapı üretim ve denetim sistemi üzerindeki etkisini azaltacak önlemler alınmalı, bu amaçla zemin araştırmalarının yerinde denetimini esas alacak bir sistematik en kısa süre içerisinde kurulmalıdır.

DEPREMİN ANMASINI YAPIYORUZ

Sonuç olarak; birkaç gün sonra 13 Mart 1992 günü saat 19:08'de Erzincan’da meydana gelen ve 653 kişinin ölümüne neden olan depremin 29 uncu yılını anacağız. Nerdeyse her ay böylesi acılarla dolu bir depremin anmasını yapıyoruz. Ülke olarak depremin acılarını değil, aldığımız önlemlerin başarılarını anmak istiyoruz.

Deprem Haftasında bir kez daha sesleniyoruz;

Depremlere ve tüm afetlere karşı güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşamak tüm toplumun temel bir insan hakkıdır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; “Herkesi depremlere karşı daha duyarlı, daha kararlı ve daha mücadeleci olmaya çağırıyoruz…

**

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan’ın depremle ilgili açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım…

Türkiye, dolayısıyla Kocaeli deprem bölgesinde…

Bunun için herkes depreme karşı duyarlı olmalı.

İl Temsilcisi Temizkan’ın uyarıları dikkate alınmalı.

xxxxxxxxxxxx

CHP ve DEVA’dan BİRLİKTE HAREKET 

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve yönetimi, önceki gün DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette her iki parti de AKP ve MHP’nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı’na "Esnafı birlikte gezelim" çağrısında bulundu. Esnaf kan ağlarken, esnaf bunca perişanlık yaşarken, Cumhur İttifakı’nın bu çağrıya olumlu cevap vereceğini sanmıyorum. 

Xxxxxxxxxxxxxx

Yeni parkın adını

vatandaşlar belirledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki yeni modern park yaptı. Anket yaparak parkın ismini vatandaşların belirlemesini istedi… Park, 1003 kişinin katıldığı ankette yüzde 92 oranıyla “Mustafa Okur Parkı” adını aldı. Mustafa Okur, Kullar Belediyesi’nde bu işlerinden sorumlu oldu. Siyasette, spor kulüplerinde, cami derneklerinde, okul aile birliği yönetimlerinde bulundu 2006 yılında amansız hastalık nedeniyle vefat etti. Başiskele Belediyesi’nin parka isim verilmesi için anket düzenlemesi, güzel bir davranış.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eski DP’liler

yuvaya dönüyor

Son zamanlarda ilimizde Demokrat Parti’nin yıldızı parlamaya başladı. Kuşkusuz bunda İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün rolü büyük. Geçtiğimiz ay AKP’den istifa eden DP’liler, yuvaya geri dönmüştü. Önceki gün de İYİ Parti İzmit İlçe kurucularından Sinan Baydar ve Nuray Macit, İYİ Parti’den istifa edip, eski partileri olan Demokrat Parti’ye geri döndüler. Demokrat Parti, Türkiye’nin sigortasıdır. DP’nin güçlenmesi, siyasete balans ayarı verir.

Xxxxxxx

Mali müşavirliğin

ÖNEMİ anlaşıldı

Kocaeli Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Taşpınar, mesajın bir bölümünde, “ COVID-19 süreci Mali Müşavirlik mesleğinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu net bir şekilde göstermiştir” dedi. Muhasebecilik her daim önemlidir, zira muhasebeci bir kalemde mükellefini vezir de rezil de edebilir.

Xxxxxxxxxx

Başaran, Doğu Türkistan

için herkesten destek istedi

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlara yönelik asimilasyon faaliyetlerinin durdurulmasını, soykırıma varan uygulamaların sona erdirilmesini istedi. Başaran, http://chng.it/m4VHMQ5hmD adresinden başlattıkları imza kampanyasına tüm duyarlı vatandaşların desteğini beklediklerini söyledi. Siz de Doğu Türkistan’a destek vermek istiyorsanız, imza kampanyasına katılın.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?