Reklamı Kapat

Kocaeli’nin havası en kirli ilçesi İzmit, en temizi Kandıra!

Hava kirliliğinin doğru bir şekilde ölçülmesi, tüm illerimizde hava kirliliği politikaları oluşturulması ve bu politikalar çerçevesinde illerin hava kalitesinin bir önceki yılın değerlerinden daha iyi durumlara getirilebilmesi amacıyla, Çevre Bakanlığı tarafından 2005-2007 yılları arasında 81 ilde hava kalitesi ölçüm istasyonları kuruldu. Ölçüm istasyonları, günlük veri paylaşıyor. Kocaeli’deki ölçümlere geçmeden önce size hava ve hava kirliliğiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

HAVA NEDİR?

Hava, etrafımızı saran gaz karışımıdır. İçinde yaşadığımız hava katmanına atmosfer denir. Temiz hava içerisinde yaklaşık olarak % 78 azot, % 21 oksijen ve % 1 oranında da diğer gazlar, toz, su buharı gibi maddeler bulunmaktadır. İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır ve oksijeni solunum yoluyla havadan alır. Hava canlılar için vazgeçilmezdir ve havanın kirlenmesi canlıların sağlığını olumsuz etkilemektedir.

HAVA KİRLİLİĞİ

Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Hava kirliliği, havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesi, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına, ekolojik dengeye ve eşyalara zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır.

PLANSIZ KENTLEŞME

Hava kirliliğine atmosfere yabancı maddelerin girişi sebep olmakla birlikte sıcaklık, basınç, yağış, rüzgar, nem ve güneş radyasyonu gibi meteorolojik faktörlerle, konum ve topografik yapı da etki etmektedir. Plansız kentleşme ve yeşil alanların yeterli miktarda bulunmaması ve kullanılan yakıtlar da hava kirliliğini büyük ölçüde etki etmektedir. Hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sorunlar gözlenmektedir.

YEREL, BÖLGESEL VE KÜRESEL SORUNLAR

İnsan sağlığının korunması ve yaşanabilir bir çevre için iyi bir hava kalitesine ihtiyaç duymaktayız. Özellikle son yıllarda gazete başlıklarında, insan aktivitelerinden kaynaklanan emisyonların hava kalitesine yansıyan tehlikeli etkilerini sıkça görmekteyiz. Örneğin; Astım hastalığına yakalanan çocuk sayısında artış, ozon tabakasında oluşan deliğin büyümesi, asit yağmurları nedeniyle ormanların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınması, ekstrem hava koşullarının oluşması gibi. Bütün bu sorunlarla ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde çalışmalar yapılmakta, ancak çok daha fazlasına ihtiyacımız var.

OZON TABAKASININ DELİNMESİ

Ozon tabakası insanların hayatını sürdürebilmesi için önemli katmanlardan bir tanesidir. Ozon Bu tabaka, dünyayı zararlı ultraviyole radyasyondan korumaktadır. Özellikle CFC( kloro floro karbonlu gazlar) ozon tabakasını inceltmektedir. Ozon tabakası son 25 yıldır giderek incelmektedir. Antartika üzerindeki ozon tabakası ciddi derecede zarar görmüş olup delik giderek büyümektedir.

ANA SEBEPLERİ; Kloroflurokarbonlar (CFCs) ve hidroflorokarbonlar(HFCFs), soğutma, aeresol ve solventler, metil bromide, tarım ve biokütle yanmasıdan kaynaklanır.

ANA ETKİLERİ: İnsanlarda cilt kanseri, göz rahatsızlıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları deniz ekosisteminde zarar.

HAVA KİRLİLİĞİ KAYNAKLARI

Hava kirliliği kaynaklarına göre 2’ye ayrılır;

Doğal Kaynaklar

Doğada gerçekleşen bazı doğal olaylar sonucu havayı kirleten maddeler ortaya çıkabilmektedir. Bu yolla ortaya çıkan kirleticiler atmosferde uzun süre kalmazlar, Bu olaylar

Yanardağ faaliyetleri

Orman yangınları

Çöl tozları

Açık arazideki hayvan türlerinin ve bitki örtüsünün bozulması

Yapay Kaynaklar

İnsanoğlunun yaptığı faaliyetler nedeniyle doğanın dengesi olumsuz etkilenmektedir. Hava kirliliğinde, suni kaynaklardan meydan gelen kirlilik daha önemlidir. Çünkü günümüzde insanları en çok ilgilendiren, özellikle büyük yerleşim merkezleri ve sanayi alanlarındaki hava kirliliğidir. Bu kirlilikte daha çok insan faaliyetleri sonucu meydana gelir. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir

Isınma

Ulaşım

Sanayi

İnsan kaynaklı faaliyetlerden oluşan bu kirlilik, bulunan bölgenin endüstriyel gelişimi, nüfusu, şehirleşme durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Meteorolojik faktörler, konum ve topağrafik yapı, plansız kentleşme ve yeşil alanların yeterli miktarda bulunmaması ve kullanılan yakıtların kalitesi yapay kaynaklardan oluşan kirliliği etkileyen faktörlerdir.

ISINMA KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ

Ateş, bulunmasından itibaren insanlık için önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. Özellikle ısınma amaçlı olarak yoğun şekilde kullanılmıştır. Bugün, kış aylarında ısınma amaçlı olarak evlerde, okullarda ve işyerlerinde soba ve kalorifer yakmaktayız. Soba ve kaloriferlerde yakıt olarak, odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların soba ve kaloriferlerde yakılmasıyla bacalardan çıkan karbonmonoksit(CO), kükürtdioksit(SO2), azot oksitler(NOx) ve partikül maddeler havayı kirletmektedir. Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için neler yapmalıyız;

Yakıt tüketimi azaltılmalı

Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı

Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı

Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli

Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli

ULAŞIM KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ

Kentlerde ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar, nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan motorlu taşıtların neden olduğu zararlı egzoz gazları da önlem alınması gereken önemli bir hava kirliliği sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Benzinli ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin, özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent merkezlerinde çevreye verdiği zararlar çok daha fazla olmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan kirleticiler: Karbon monoksit(CO), azot oksitle(NOx), hidrokarbonlar(HC) ve kurşundur(Pb). Taşıtların kirletici etkilerini önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız;

Egzoz gazı emisyon ölçümü zamanında yapılmalı

Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılmalı

Temiz yakıt kullanılmalı

Araçların muayeneleri periyodik olarak yapılmalı

Araç kapasitelerinin üzerinde yolcu ve yük taşınmamalı

Benzinli taşıtlarda katalitik konvertör takılmalı

Toplu taşımaya önem verilmeli

ENDÜSTRİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ

Kalkınmanın ana sektörlerinden biri olan sanayi ile çok yönlü ve birbirini etkileyen bir ilişki olup, bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında, çevre koruma açısından önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı takdirde çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran kirlilik sorunu ortaya çıkmakta, giderek kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine ve sanayi sektöründen beklenen yararların giderek azalmasına neden olmaktadır Sanayi kaynaklı hava kirliliği önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız;

Temiz yakıt ve hammadde kullanımı

Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması

Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması

Yeterli yükseklikte bacaların inşası ve bacalarda filtre kullanılması

Arıtma tesislerinin kurulması

Atıkların değerlendirilmesi, düzenli ve sağlıklı boşaltılması

Tesisler mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışına yapılmalı

Personele çevre konusunda eğitimler verilmeli

HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği en önemli çevre sorunlarından bir tanesi de hava kirliliğidir.

Ülkemizde hava kirliliği genel olarak ısınma, sanayi ve motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Bunların yanında büyük şehirlerimizde çarpık kentleşme, şehirlerin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar (inversiyon) ve meteorolojik parametreler (rüzgar hızı vb.), bina ve nüfus yoğunluğu gibi etkenler de özellikle kış sezonunda kirliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Sınır değerlerin üzerinde konsantrasyona sahip olan kirleticilerin, insanlar (üst solunum yolları vb.) ve çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu kirleticilerden insanların olumsuz yönde etkilenmemesi için en kısa sürede kirlilik seviyesinin bilinerek eyleme geçilmesi gereklidir.

Hava kalitesinin doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir!

Çevre Mevzuatı kapsamında, hava kalitesinin korunması ve yönetimi

İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği

Halkın hava kalitesi hakkında bilgilendirilmesi

Avrupa Birliği Hava Kalitesi Direktiflerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Sorunu çözmek için nedenlerini ve kaynağını bilmek gerekir

Sağlıklı çözümler üretebilmek için sağlıklı ölçümler yapmak gerekir

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN TOPLUM OLARAK BİZE DÜŞEN GÖREVLER

Hava kirliliğinin önemli bir kısmı otomobillerden kaynaklanır. Toplu taşımayı tercih ederek daha az yakıt kullanılması

Araçların bakımlarının zamanında yapılması

Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulaşımın tercih edilmesi

Duraklama ve beklemelerde aracın çalıştırılmaması

Kullanılmayan zamanlarda ışıklar ve elektrikli aletler kapatılarak enerji tasarrufu sağlanması

Fosil yakıt kullanımından temiz enerji (rüzgar, jeotermal, güneş enerjisi) kullanımına geçilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi

Çevrenin önemi ve korunması ile ilgili eğitimler hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi

KOCAELİ’NİN HAVA DURUMU

Yukarıda size hava ile ilgili bilgi verdikten sonra gelelim Kocaeli’nin durumuna…

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verileri şöyle;

GÖLCÜK

ORTA: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir

YENİKÖY

ORTA: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir

KANDIRA

İYİ: Hava kalitesi iyi seviyededir

DİLOVASI

İYİ: Hava kalitesi iyi seviyededir

İZMİT

HASSAS: Hava kalitesi yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyede.

KÖRFEZ

ORTA: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir

ALİKAHYA:

ORTA: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir

KOCAELİ GENELİ

ORTA: Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir

İYİ, ORTA, HASSAS, SAĞLIKSIZ,

KÖTÜ, TEHLİKELİ NE DEMEK?

İYİ (YEŞİL) Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.

ORTA (SARI) Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.

HASSAS (TURUNCU) Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir.

SAĞLIKSIZ (KIRMIZI) Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.

KÖTÜ (MOR) Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.

TEHLİKELİ (KAHVERENGİ)

Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.

**

Yukarıda Kocaeli’nin durumunu size aktardım.

Kocaeli’nin havası en kirli ilçesi İzmit, en temizi ise Kandıra…

Kocaeli’nin en kirli ilçesi Dilovası deniyordu, ama anlaşılan İzmit, Dilovası’nı sollamış…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

02

Izmitli - daha fazla fabrika, daha fazla liman daha fazla konteyner parkı istiyoruz, çabucak ölelim.sokak araları bile tırdan geçilmiyor dünyanın en saçma iliyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 13:17
01

Ali - 4x4 lük bilimsel ve aydınlatıcı bir yazı .tebrikler. Son olarak insanoğlu kendi eliyle kendi sonunu getirecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:03


Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?