İşte resmi yazışmalarda doğru bildiğimiz yanlışlar!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut

Türkçenin kuralları hiçbir dilde görülmeyecek kadar yalın ve basittir. Dil öğrenimi, ana dilimiz bile olsa dünyanın en zor bilgi alanlarından birisidir. Çünkü öğrenilecek unsurlar sonsuzdur. Türkçe diğer dillere göre büyük bir kurallılık sergilediğinden göreceli olarak bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkçenin bize sağladığı bu kolaylık, dilimizin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Dilimizi doğru kullanmak için bir çaba göstermemiz gerekmediği duygusuna kapılıyoruz.

**

Türkçeyi daha doğru kullanabilmeniz için onun hangi alanlarına eğilmeniz gerektiğini kısaca hatırlatmak yararlı olacaktır;Türkçe, eklemeli bir dil olduğundan ek sistemini çok iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü bu eklerin çok ince görevleri vardır. Etkili bir anlatıma ulaşmak için bu ek sistemini mükemmel olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Örneğin "Bul-u-n-du" veya "gül-ü-n-dü" kelimelerindeki "n" ekinin veya "görüldü" veya "tutuldu" kelimelerindeki "l" ekinin görevini doğru tespit edemememiz mümkündür. Güzel ve doğru Türkçeye ulaşmanın ilk şartı bu ek sistemini eksiksiz olarak bilmektir. (https://www.elitcalisan.com/)

**

Resmi yazışmalar önemli, dikkat etmek lazım.

RESMÎ YAZIŞMALARDA KULLANIRKEN EN ÇOK HATA YAPILAN KELİMELER

YANLIŞ                                DOĞRU

Acenta                                               Acente

Alt yapı                                   Altyapı

Ardarda                                  Art arda

Arttırmak                                Artırmak

Askari                                    Asgari

Asvalt                                    Asfalt

Ahçı                                        Aşçı

Ayrıyeten                               Ayrıca

Azerbeycan                             Azerbaycan

Baş hekim                               Başhekim

Bir biri                                    Birbiri

Bir çok                                    Birçok

Bir kaç                                    Birkaç

Birşey                                     Bir şey

Bir takım                                 Birtakım

Bu gün                                      Bugün

Burda                                     Burada

Deyinmek                               Değinmek

Dere etmek                             Dercetmek

Diyaspora                               Diaspora

Direk                                      Direkt

Doküman                                Doküman

Döndermek                             Döndürmek

Entellektüel                            Entelektüel

Erezyon                                  Erozyon

Evraklar                                  Evrak

Fesih etmek                            Feshetmek

Göz altı                                   Gözaltı

Gece kondu                            Gecekondu

Harfiyat                                  Hafriyat

Hasta hane                              Hastane

Herbiri                                    Her biri

Her hangi                                Herhangi

Herşey                                    Her şey

Hizmetiçi                                Hizmet içi

Hukuğu                                   Hukuku

İçerde                                     İçeride

İnsiyatif                                  İnisiyatif

İşbirliği                                   İş birliği

İtibariyle                                 İtibarıyla

İzalasyon                                İzolasyon

Kayıt etmek                            Kaydetmek

Klavuz                                               Kılavuz

Kırahathane                            Kıraathane

Kominikasyon                                    Komünikasyon

Küsür                                     Küsur

Laboratuar                              Laboratuvar

Lağv etmek                             Lağvetmek

Mataryel                                 Materyal

Mebla                                     Meblağ

Metod                                     Metot

Mevzuatlar                              Mevzuat

Milletler arası                          Milletlerarası

Muhattap                                Muhatap

Mütevazi                                 Mütevazı

Müddet                                   Mühlet

Mütahit                                   Müteahhit

Mütaakip                                Müteakip

Nufüs                                     Nüfus

Olağan üstü                            Olağanüstü

Orjinal                                    Orijinal

Ortadoğu                                Orta Doğu

Öğe                                        Öge

Parakende                               Perakende

Personeller                              Personel

Proğram                                  Program

Provakasyon                           Provokasyon

Rakkam                                  Rakam

Satınalma                                Satın alma

Sebeb                                     Sebep

Sevketmek                              Sevk etmek

Seyehat                                   Seyahat

Sezeryan                                 Sezaryen

Suç üstü                                  Suçüstü

Şifai                                       Şifahi

Sözkonusu                              Söz konusu

Sipiker                                    Spiker

Şöför                                      Şoför

Tahüt                                      Taahhüt

Taktir                                     Takdir

Tasviye                                   Tasfiye

Tastik                                     Tasdik

Tekrardan                               Tekrar

Tebli                                       Tebliğ

Tebellü                                    Tebellüğ

Tensib                                    Tensip

Tesbit                                     Tespit

Teşfik                                     Teşvik

Taşaron                                   Taşeron

Ünvan                                    Unvan

Ültümaton                              Ültimatom

Ünüverste                               Üniversite

Üzre                                       Üzere

Yada                                      Ya da

Yalnış                                     Yanlış

Yanlız                                    Yalnız

Yasa dışı                                 Yasadışı

Yeralmak                                Yer almak

Yövmiye                                 Yevmiye

Yüksek öğretim                      Yükseköğretim

- Kocaeli Gazetesi, Mesut Akbulut tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/10185248/mesut-akbulut/iste-resmi-yazismalarda-dogru-bildigimiz-yanlislar