Defter ibrazına ilişkin önemli gelişme

Fikret Gökmen
Fikret Gökmen

Bilindiği üzere mükelleflerin mücbir sebeplerle veya mücbir sebep olmaksızın defter ibraz edememesi durumunda karşılaştığı yükümlülükler çok ağır olmaktadır.

Zira mükellefin inceleme döneminde indirim konusu yaptığı tüm KDV tutarları reddediliyor hem de 3 kat vergi zıyaı cezası kesiliyor. Ayrıca hakkında Cumhuriyet Savcılığına kaçakçılık suçu duyurusunda bulunuluyor.

Mevcut uygulamada mükellefin defter ve belgeleri ibraz edememe nedenini mücbir sebebe bağlaması veya zayi belgesi ile kayıp olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bazen zayi belgesi de çok işe yaramamaktadır.

 Muhasebe TR’de Sayın Ekrem Öncü’nün konu ile ilgili yazdığı makalede konu incelenmiş olup, aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmelere göre;

Danıştay’ın defter ve belgelerin ibraz edilememesi halinde uygulanan cezalara ilişkin olarak mükellefler lehine veya aleyhine verilmiş birçok kararı bulunmakta. İşte bu nedenle Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu konuyu görüştü ve çoğunlukla mükellefler lehine sayılabilecek şekilde bu kararlar birleştirildi. Karar henüz yayımlanmamış olup yazım aşamasındadır.

MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULAMA NASIL OLACAKTIR? 

Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’ın çeşitli kararlarında, defter ve belgelerin inceleme sırasında vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara mücbir sebep hali olmaksızın ibraz edilememesi halinde bu defter ve belgelerin vergi mahkemelerine ibraz edilebileceğine ya da aksi yönde kararlara rastlanmakta idi.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 gün ve E:2017/627, K:2017/623 sayılı Kararını esas alarak kararını vermiştir. Buna göre Dava Daireleri Kararında, vergi mahkemesince, davacının, dava dilekçesinde ibraz edebileceğini belirttiği defter ve belgeleri istenerek, ibraz edilecek belgelerden vergi idaresi de haberdar edilerek, vergilendirmenin konusunu oluşturan KDV indiriminin dayandığı faturalarda bu verginin ayrıca gösterilip gösterilmediği, belgelerin yasal defterlere usulüne göre kaydedilip edilmediği ve temsil ettiği hukuki muamelenin gerçek olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmak suretiyle karar verilmesi gerektiği yönündeki kararı esas alınmıştır.  

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararının yayımlanması sonrasında defter ve belgelerini vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edemeyenlerin vergi mahkemelerine bunları ibraz etmesi mümkün olabilecektir.

Bu karar son derece önemli olup, KDV indirimlerinin haksız yere reddedilmesinin önü kesilmiş olacaktır.

- Kocaeli Gazetesi, Fikret Gökmen tarafından kaleme alındı
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/2492658/fikret-gokmen/defter-ibrazina-iliskin-onemli-gelisme